โครงการที่แล้วเสร็จ

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มูลนิธิไทยโรดส์ได้ดำเนินการโครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากข้อมูลและองค์ความรู้ในการวางแผนพัฒนายุทธศาสตร์และการดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน รวมไปถึงการสนับสนุนให้มีการติดตามและประเมินผลสำเร็จของมาตรการต่างๆ ทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม อาทิเช่น

  • การสำรวจอัตราการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน
  • การพัฒนาระบบการสำรวจพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์
  • การพัฒนาระบบฐานข้อมูลความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนในประเทศไทย (TRSL)
  • การศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ฟู้ดเดลิเวอรี่ (Food Delivery) กรุงเทพมหานคร
  • การจัดการรถขนส่งสินค้าอย่างปลอดภัยในกลุ่มธุรกิจเอกชนที่ให้บริการหรือเกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้า

หากท่านมีข้อคำถามหรือสนใจรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการต่างๆ ที่มูลนิธิไทยโรดส์กำลังดำเนินการ

สามารถติดต่อมาหาเราได้ที่ info@thairoads.org

ปีที่โครงการแล้วเสร็จ