ปีที่โครงการแล้วเสร็จ: ปี 2015

Helmet 2557 Report_Cover

อัตราการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2557

รายงานผลสำรวจ “อัตราการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2557” จัดทำขึ้นภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุน สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) [...]
Police (Custom)

โครงการประเมินผลและถอดบทเรียนการพัฒนาระบบงานสืบสวนอุบัติเหตุทางถนน เพื่อการแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนแบบบูรณาการในพื้นที่นำร่อง

ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดเก็บและบริหารจัดการข้อมูลที่ระบุถึงสาเหตุของอุบัติเหตุทางถนน รวมถึงการนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์และบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อวางแผนแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ สสส. จึงได้ให้การสนับสนุนแก่ สตช. ในการดำเนินโครงการพัฒนาระบบงานสืบสวนอุบัติเหตุเพื่อแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนอย่างบูรณาการ ระยะที่ 1 [...]
Helmet_industry

การสำรวจอัตราการสวมหมวกนิรภัยในพื้นที่เขตอุตสาหกรรมทั่วประเทศ

การสำรวจอัตราการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ภายในเขตพื้นที่อุตสาหกรรม ปี พ.ศ.2557 มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสะท้อนสถานการณ์พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ภายในเขตพื้นที่อุตสาหกรรมต่างๆ ทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็น พื้นที่เขตนิคมอุตสาเหตุกรรม หรือพื้นที่เขตประกอบการอุตสาหกรรม [...]