ภารกิจ

มูลนิธิไทยโรดส์ (ThaiRoads Foundation)

จากอดีตจนถึงปัจจุบัน มูลนิธิไทยโรดส์ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามพันธกิจและเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ โดยมีภารกิจหลักที่สำคัญ ได้แก่

  1. การพัฒนาระบบข้อมูลและตัวชี้วัดสะท้อนสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย
  2. การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนน
  3. การสนับสนุนด้านวิชาการในการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านความปลอดภัยทางถนนให้แก่องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานอิสระ
  4. การดำเนินกิจกรรมรณรงค์และเผยแพร่ความรู้