พันธกิจ

มูลนิธิไทยโรดส์ (ThaiRoads Foundation)

“มุ่งให้เกิดการพัฒนาและจัดการข้อมูลและองค์ความรู้ สำหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพ”