ร่วมงานกับเรา

มูลนิธิไทยโรดส์ มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลที่สนใจร่วมงานหลายอัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้


ผู้ช่วยนักวิจัย

รายละเอียดงาน

 • มีส่วนร่วมในโครงการศึกษาวิจัยด้านความปลอดภัยทางถนนและการจราจรขนส่งอย่างยั่งยืน
 • การวิเคราะห์ จัดทำรายงาน สังเคราะห์องค์ความรู้และจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อสนับสนุนการจัดการความปลอดภัยทางถนน ตลอดจนการเผยแพร่สู่สาธารณะผ่านช่องทางต่างๆ รวมถึงสื่อสารมวลชนและเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น สถานการณ์ปัจจุบัน การวางแผนป้องกันและแก้ไข ระบบข้อมูลสถิติ พฤติกรรมเสี่ยงของผู้ใช้รถใช้ถนน การบังคับใช้กฎหมายจราจร การเข้าถึงและความปลอดภัยของระบบขนส่งสาธารณะ มาตรการทางวิศวกรรมความปลอดภัยทางถนน และผลกระทบด้านเศรษฐศาสตร์ เป็นต้น

คุณสมบัติ

 • การศึกษา ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
 • สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ จิตวิทยา ระบาดวิทยา สาธารณสุข สถิติ สารสนเทศ นิเทศศาสตร์ ศิลปศาสตร์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • สนใจทำงานด้านวิจัยเพื่อประโยชน์สาธารณะ
 • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี
 • มีประสบการณ์ในการเขียนรายงานและเอกสารวิชาการ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำนักงานได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้อินเทอร์เนตสืบค้นข้อมูล
 • สามารถทำงานล่วงเวลาหรือออกปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
 • ทักษะภาษาอังกฤษในการอ่าน เขียนและติดต่อสื่อสารอยู่ในระดับดี
 • มีทักษะในการวางแผนและพัฒนาระเบียบวิธีการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีประสบการณ์ทำงานด้านวิชาการ/ งานวิจัยไม่น้อยกว่า 3 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เงินเดือน

 • 15,000 บาทขึ้นไป ขึ้นอยู่กับประสบการณ์

สวัสดิการ

 • วันหยุดพักผ่อน วันลาป่วย ประกันสุขภาพ เบี้ยเลี้ยงปฏิบัติงานต่างจังหวัด ค่าครองชีพ

เอกสารและหลักฐานการสมัคร

 • ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และผลงานวิชาการ (ถ้ามี)
 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตา ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
 • สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)
 • สำเนาปริญญาบัตร
 • สำเนาใบรับรองการผ่านงาน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน

ดาวน์โหลดใบสมัคร ที่นี่

ส่งเอกสารและใบสมัคร หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม thairoads.foundation@gmail.com 
เบอร์โทร 02-938-4357