จากการรายงานสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย 2553 สาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน คือ การใช้ความเร็วเกินกฎหมายที่กำหนด ซึ่งนำมาสู่ความเสียชีวิตทั้งทรัพย์สิน ชีวิตและเศรษฐกิจมวลรวมของประเทศไทย โดยเฉพาะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถตู้โดยสารและรถบัสโดยสารที่มักจะพบเห็นเป็นข่าวดังตามหน้าหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์ เนื่องจากสถานการณ์อุบัติเหตุแต่ละครั้งนำไปสู่ความสูญเสียของผู้โดยสารเป็นจำนวนมาก ประเด็นเป็นที่น่าสนใจและจับตามมองทั้งในไทยและต่างประเทศ รวมถึงส่งผลต่อภาพลักษณ์การทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยทางถนนไทยเป็นอย่างมาก

 

มูลนิธิไทยโรดส์ ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงได้ดำเนินงานเพื่อติดตามและสะท้อนสถานการณ์ปัญหาการใช้ความเร็วของรถตู้โดยสารและรถบัสโดยสาร ภายในรัศมี 200 กิโลเมตรรอบกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลพื้นฐานสำหรับการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของมาตรการที่มุ่งเน้นให้ผู้ขับรถตู้โดยสารและรถบัสโดยสารได้ตระหนักถึงความปลอดภัยทางถนน ที่ครอบคลุมทั้งใช้แง่ การบังคับใช้กฎหมาย การรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในลำดับต่อไป

 

รับผิดชอบโครงการ : มูลนิธิไทยโรดส์
ผู้สนับสนุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ปีที่ดำเนินการ : 2556 – 2557