ยินดีต้อนรับสู่มูลนิธิไทยโรดส์

เพื่อดำเนินภารกิจในการพัฒนาและจัดการระบบข้อมูลและองค์ความรู้ทางวิชาการด้านความปลอดภัยทางถนน เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากข้อมูลและองค์ความรู้จากงานวิชาการ สำหรับใช้เป็นพื้นฐานในการกำหนดนโยบายและวางแผนการดำเนินมาตรการและกิจกรรมด้านความปลอดภัยทางถนน รวมถึงการติดตามและประเมินผลเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

ข่าวสารล่าสุด

มูลนิธิไทยโรดส์ (ThaiRoads Foundation)

“มุ่งให้เกิดการพัฒนาและจัดการข้อมูลและองค์ความรู้ สำหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพ”