ยินดีต้อนรับสู่มูลนิธิไทยโรดส์

เพื่อดำเนินภารกิจในการพัฒนาและจัดการระบบข้อมูลและองค์ความรู้ทางวิชาการด้านความปลอดภัยทางถนน เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากข้อมูลและองค์ความรู้จากงานวิชาการ สำหรับใช้เป็นพื้นฐานในการกำหนดนโยบายและวางแผนการดำเนินมาตรการและกิจกรรมด้านความปลอดภัยทางถนน รวมถึงการติดตามและประเมินผลเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

ถึงเวลานำโมเดล ‘7 วันอันตราย’ ใช้ลดอุบัติเหตุทั้งปี

อุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นสาเหตุการตายสูงสุด 1 ใน 3 อันดับแรกของไทยมาโดยตลอด สัมพันธ์กับระบบที่ซับซ้อน ทั้งพฤติกรรมของตัวบุคคล สิ่งแวดล้อม ถนน รถ รวมไปถึงนโยบายและการบริหารจัดการต่างๆ ‘ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์’ ผู้จัดการ สสส. อธิบายว่า ความตายในลักษณะนี้เป็นเรื่องกะทันหัน ไม่มีการสั่งลา สร้างทุกข์ทรมานอันแสนสาหัสทั้งทางร่างกายและจิตใจให้กับคนไทยมาโดยตลอด ยังไม่รวมถึงผู้พิการที่มีมากกว่ากายตายอีก 3 เท่าตัว ซึ่งส่วนหนึ่งเคยเป็นหัวหน้าครอบครัวที่กลับกลายต้องมาเป็นภาระพึ่งพา เพื่อมุ่งแก้ปัญหา สสส. ได้เริ่มต้นกระบวนการทำงานทางวิชาการอย่างละเอียด กระทั่งพบว่า หัวใจสำคัญของปัญหาคือ การไม่มีระบบรองรับทั้งที่มีผู้เกี่ยวข้องมากมาย เป็นที่มาของการผลักดันให้เกิด ‘ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน’ มีแผนแม่บท และมีเป้าหมายที่ชัดเจน เช่นเดียวกันในทางการสื่อสารต่อสาธารณะ โมเดล ‘7 วันอันตราย’ เป็นหนึ่งในแคมเปญรณรงค์เริ่มต้นขึ้น เพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้มองเห็นความสำคัญของปัญหา โดยเฉพาะเฉพาะในช่วงเทศกาลไม่ว่าปีใหม่หรือสงกรานต์ที่เคยเรียกได้ว่าเป็นช่วงเทศกาลนับศพ ในบางปีการเสียชีวิตพุ่งสูงขึ้นไปถึง 600 -700 ราย แต่นอกจากการรณรงค์ สสส.เข้าไปจัดกระบวนการให้เกิดการบูรณาการหลายภาคส่วน มีมาตรการบังคับใช้และยกระดับความเข้มข้นของกฎหมายเพื่อควบคุมปัจจัยเสี่ยง เช่น การดื่มขับ ขับเร็ว การสวมใส่หมวกนิรภัยหรือเข็มขัด ดังนั้น ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา จึงพบว่า ความรุนแรงของปัญหาลดลงไปได้มากกว่าครึ่ง “เราชวนยกระดับ ทุกวันนี้ 7 วันอันตรายตายน้อยกว่า 7 วันปกติ หัวใจสำคัญตอนนี้คืออีก 50 กว่าสัปดาห์ที่เหลือในปีหนึ่ง เราจะนำโมเดลสงกรานต์นี้ไปใช้อย่างไร อาจไม่ต้องเข้มเท่า แต่ทำให้สม่ำเสมอ” สุปรีดา กล่าว หากปักหมุดจากตอนนี้ ขอเพียงแค่ขยับขึ้นอีก 1 ใน 3 เขาเชื่อว่า โศกนาฏกรรมบนท้องถนนที่สร้างรอยแผลให้กับคนไทยมาโดยตลอดจะลดลงไปได้อีกมากมายอย่างแน่นอน

ข่าวสารล่าสุด

มูลนิธิไทยโรดส์ (ThaiRoads Foundation)

“มุ่งให้เกิดการพัฒนาและจัดการข้อมูลและองค์ความรู้ สำหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพ”