ประกาศทุนวิจัย

ขอเชิญชวนนักวิจัยที่สนใจยื่นข้อเสนองานวิจัย (Research Proposal)

มูลนิธิไทยโรดส์ ประกาศขอรับข้อเสนอโครงการจัดจ้างการพัฒนาระบบการเก็บข้อมูลสถิติพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์แบบอัตโนมัติ  รายละเอียดดังต่อไปนี้

TOR_งานพัฒนาระบบเก็บข้อมูลหมวกนิรภัย_page1 TOR_งานพัฒนาระบบเก็บข้อมูลหมวกนิรภัย_page2 TOR_งานพัฒนาระบบเก็บข้อมูลหมวกนิรภัย_page3 TOR_งานพัฒนาระบบเก็บข้อมูลหมวกนิรภัย_page4 TOR_งานพัฒนาระบบเก็บข้อมูลหมวกนิรภัย_page5