จากสถานการณ์อุบัติเหตุของรถจักรยานยนต์ไทยในปัจจุบัน มักเกิดขึ้นในเวลากลางวัน และมีดัชนีความรุนแรงสูงสุด หลายภาคส่วนจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องการเปิดไฟฟ้าหน้าขณะขับขี่รถจักรยานยนต์มากขึ้น เนื่องจากสามารถเพิ่มทัศนะวิสัยในการมองเห็นของผู้ขับขี่ยานพาหนะอื่น และการสังเกตรถจักรยานยนต์ขณะขับขี่ร่วมกันบนท้องถนนได้

 

มูลนิธิไทยโรดส์ ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ร่วมเห็นถึงความสำคัญในสถานการณ์ปัญหาดังกล่าว และถือเป็นหนึ่งตัวชี้วัดสถานการณ์ของความปลอดภัยทางถนนในประเทศไทย จึงนำไปสู่การสำรวจอัตราการเปิดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในประเทศไทยนี้ เพื่อนำเสนอสัดส่วนการเปิดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ขณะขับขี่ พร้อมทั้งเพื่อติดตามและนำเสนอสถานการณ์ปัจจุบันของอัตราการเปิดไฟหน้าขณะขับขี่ของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2555

 

รับผิดชอบโครงการ : มูลนิธิไทยโรดส์
ผู้สนับสนุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ปีที่ดำเนินการ : 2557