โครงการที่แล้วเสร็จ

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มูลนิธิไทยโรดส์ได้ดำเนินการโครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากข้อมูลและองค์ความรู้ในการวางแผนพัฒนายุทธศาสตร์และการดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน รวมไปถึงการสนับสนุนให้มีการติดตามและประเมินผลสำเร็จของมาตรการต่างๆ ทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม อาทิเช่น

  • การสำรวจอัตราการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน
  • การสำรวจอัตราการคาดเข็มขัดนิรภัยของผู้ใช้รถยนต์ในประเทศไทย
  • การสำรวจพฤติกรรมการใช้ความเร็วบนทางหลวงสายหลัก
  • การสำรวจพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนและทัศนคติต่อการบังคับใช้กฎหมาย
  • หากท่านมีข้อคำถามหรือสนใจรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการต่างๆ ที่มูลนิธิไทยโรดส์ได้ดำเนินการ

สามารถติดต่อมาหาเราได้ที่ info@thairoads.org

ปีที่โครงการแล้วเสร็จ