ภาคีของเรา

มูลนิธิไทยโรดส์ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ภายใต้ความร่วมมือและการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา สถาบันวิชาการ องค์กรอิสระ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่

คณะทำงานสนับสนุนแผนงานป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด (สอจร.)