ความเป็นมา

มูลนิธิไทยโรดส์ (ThaiRoads Foundation)

มูลนิธิไทยโรดส์ (ThaiRoads Foundation) เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2552 จากแนวคิดและการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ เพื่อดำเนินภารกิจในการพัฒนาและจัดการระบบข้อมูลและองค์ความรู้ทางวิชาการด้านความปลอดภัยทางถนน เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากข้อมูลและองค์ความรู้จากงานวิชาการ สำหรับใช้เป็นพื้นฐานในการกำหนดนโยบายและวางแผนการดำเนินมาตรการและกิจกรรมด้านความปลอดภัยทางถนน รวมถึงการติดตามและประเมินผลเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

pic car (Custom)