ปีที่โครงการแล้วเสร็จ: ปี 2014

Thailand Roads Safety Situation Book 2012-2013_Cover (Custom)

การจัดทำหนังสือสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2555-2556

รายงานนี้นำเสนอความเป็นไปเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนน และ 12 ตัวชี้สถานการณ์ความปลอดภัยทางถนน เพื่อสะท้อนสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยด้วยสถิติเชิงพรรณา และแสดงทิศทางความรุนแรงของอุบัติเหตุที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่า จะเข้าปีที่ [...]
Helmet Book 2013_Cover

การสำรวจอัตราการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในประเทศไทย ปี 2556

รายงานผลสำรวจ “อัตราการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2556” จัดทำขึ้นภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุน สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) [...]
Speed_highway

การสำรวจพฤติกรรมการใช้ความเร็วบนทางหลวงสายหลัก

มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อติดตามและสะท้อนสถานการณ์ปัญหาการใช้ความเร็วของยานพาหนะบนทางหลวงสายหลักทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการดำเนินการสำรวจในภาคสนาม จากจุดสำรวจทั้งหมด 294 จุด บนทางหลวงสายหลักที่เป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างภาคถึงภาค จังหวัดถึงจังหวัด หรืออำเภอถึงอำเภอ [...]
Speed bus

การสำรวจติดตามพฤติกรรมการใช้ความเร็วของรถโดยสาร

จากการรายงานสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย 2553 สาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน คือ การใช้ความเร็วเกินกฎหมายที่กำหนด ซึ่งนำมาสู่ความเสียชีวิตทั้งทรัพย์สิน ชีวิตและเศรษฐกิจมวลรวมของประเทศไทย โดยเฉพาะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถตู้โดยสารและรถบัสโดยสารที่มักจะพบเห็นเป็นข่าวดังตามหน้าหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์ [...]
MC Headlight Cover

การสำรวจอัตราการเปิดไฟหน้าของรถจักรยานยนต์ในประเทศไทย

จากสถานการณ์อุบัติเหตุของรถจักรยานยนต์ไทยในปัจจุบัน มักเกิดขึ้นในเวลากลางวัน และมีดัชนีความรุนแรงสูงสุด หลายภาคส่วนจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องการเปิดไฟฟ้าหน้าขณะขับขี่รถจักรยานยนต์มากขึ้น เนื่องจากสามารถเพิ่มทัศนะวิสัยในการมองเห็นของผู้ขับขี่ยานพาหนะอื่น และการสังเกตรถจักรยานยนต์ขณะขับขี่ร่วมกันบนท้องถนนได้   มูลนิธิไทยโรดส์ ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) [...]