กิจกรรมของมูลนิธิ

หน่วยเฝ้าระวังและสะท้อนสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนน

เป็นภารกิจหลักของมูลนิธิไทยโรดส์ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน โดยมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาและจัดการระบบข้อมูล ทั้งข้อมูลทุติยภูมิ สถิติอุบัติเหตุทางถนนจากแหล่งข้อมูลที่สำคัญต่างๆ และข้อมูลปฐมภูมิจากการสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ใช้รถใช้ถนน เพื่อให้สามารถสะท้อนสถานการณ์ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างครบถ้วนและต่อเนื่อง รวมไปถึงการพัฒนาและสังเคราะห์องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นส่วนที่จะช่วยเสริมการดำเนินงานด้านวิชาการของหน่วยงานต่างๆ ในปัจจุบัน

ดูรายละเอียด

การสำรวจติดตามพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ใช้รถใช้ถนน

มูลนิธิไทยโรดส์ได้ดำเนินการสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ใช้รถใช้ถนน เช่น การสวมหมวกนิรภัย การคาดเข็มขัดนิรภัย การใช้ความเร็ว เป็นต้น เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการติดตามสถานการณ์พฤติกรรมเสี่ยงของผู้ใช้รถใช้ถนน ตลอดจนการประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรการที่มุ่งเน้นให้ผู้ใช้รถใช้ถนนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและเสริมสร้างวินัยจราจร อาทิเช่น นโยบายรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย 100%

ดูรายละเอียด

ส่งเสริมการจัดการข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนที่ดีขึ้น

ปัจจุบันระบบข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย ยังมีข้อจำกัดหลายประการ ทั้งในด้านคุณภาพของข้อมูลและรายละเอียดของข้อมูลที่ยังไม่ครอบคลุมสาระสำคัญต่างๆ ที่จำเป็นเพียงพอต่อความเข้าใจถึงลักษณะและสาเหตุของปัญหาอุบัติเหตุทางถนน มูลนิธิไทยโรดส์มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการจัดการข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนที่ดีขึ้น ภายใต้การทำงานกับอนุกรรมการจัดการข้อมูลและประเมินผลของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ตลอดจนการให้คำแนะนำและการสนับสนุนด้านวิชาการให้แก่หน่วยงานของรัฐ ในการพัฒนายกระดับการจัดการข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน รวมถึงการนำระบบข้อมูลที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์ตามศักยภาพให้มากที่สุด

ดูรายละเอียด

ส่งเสริมการจัดการความเร็ว

พฤติกรรมการใช้ความเร็ว ยังเป็นปัญหาสำคัญที่สุดของอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทยที่รอได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม มูลนิธิไทยโรดส์ได้ติดตามสถานการณ์ปัญหาพฤติกรรมการใช้ความเร็วของผู้ขับขี่ยานพาหนะประเภทต่างๆ บนท้องถนนมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงอยู่ระหว่างการจัดทำร่างพิมพ์เขียวแนวทางการจัดการความเร็วเพื่อความปลอดภัยทางถนน (Speed Management Blueprint for Road Safety) ที่สามารถนำไปใช้เป็นฐานสำหรับการขับเคลื่อนผลักดันไปสู่นโยบายระดับชาติและระดับองค์กร ตลอดจนการนำไปใช้เป็นกรอบแนวทางการทำงานของภาคีเครือข่ายในระดับปฏิบัติ

ดูรายละเอียด

งานวิจัยด้านความปลอดภัยทางถนน

มูลนิธิไทยโรดส์ มุ่งมั่นในการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ด้านความปลอดภัยทางถนน ตลอดจนการเสนอแนะแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน โดยมีทั้งรูปแบบที่เป็นงานวิจัยของบุคลากรภายในมูลนิธิฯ และการให้ทุนสนับสนุนแก่นักวิจัยภายนอกจากสถาบันการศึกษาและหน่วยงานของรัฐ

ดูรายละเอียด

ฐานข้อมูลความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนในประเทศไทย

มูลนิธิไทยโรดส์ ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้พัฒนาเว็บไซต์ฐานข้อมูลความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนในประเทศไทย (Thailand Road Safety Literature Database) ให้เป็นแหล่งรวบรวมเอกสารความรู้ที่เกี่ยวข้องความปลอดภัยทางถนนในประเทศไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าและงานวิจัย การใช้ประโยชน์จากข้อมูลและความรู้ในการวางแผนและป้องกันแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ตลอดจนการแบ่งปันความรู้ทางสังคมออนไลน์

ดูรายละเอียด