งานวิจัย

มูลนิธิไทยโรดส์ มุ่งมั่นในการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ด้านความปลอดภัยทางถนน ตลอดจนการเสนอแนะแนวทางการป้องกัยและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน โดยมีทั้งรูปแบบที่เป็นงานวิจัยของบุคลากรภายในมูลนิธิฯ และการให้ทุนสนับสนุนแก่นักวิจัยภายนอกจากสถาบันการศึกษาและหน่วยงานของรัฐ

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มูลนิธิไทยโรดส์มีแผนงานวิจัยที่มุ่งเน้นประเด็นสำคัญด้านความปลอดภัยทางถนนในประเทศไทย ได้แก่

  • พฤติกรรมเสี่ยงของผู้ใช้รถใช้ถนน
  • วัฒนธรรมความปลอดภัย
  • การพัฒนาคุณภาพของข้อมูลสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนน
  • การติดตามและประเมินผลมาตรการหรือกิจกรรมด้านความปลอดภัยทางถนน

เราเชื่อมั่นว่า การพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการ เป็นกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่การดำเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในอนาคต

สำหรับงานวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินการ สามารถดูได้ ที่นี่

สำหรับงานวิจัยที่ดำเนินการแล้วเสร็จ พร้อมทั้งรายงาน เอกสารเผยแพร่ และไฟล์นำเสนอ สามารถดูได้ ที่นี่