โครงการที่สำคัญ

มูลนิธิไทยโรดส์ มีภารกิจหลักที่สำคัญนอกเหนือไปจากการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนน อันได้แก่ การพัฒนาระบบข้อมูลและตัวชี้วัดสะท้อนสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย การสนับสนุนด้านวิชาการในการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านความปลอดภัยทางถนนให้แก่องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานอิสระ รวมถึงการดำเนินกิจกรรมรณรงค์และเผยแพร่ความรู้

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มูลนิธิไทยโรดส์ได้ดำเนินการโครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากข้อมูลและองค์ความรู้ในการวางแผนพัฒนายุทธศาสตร์และการดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน รวมไปถึงการสนับสนุนให้มีการติดตามและประเมินผลสำเร็จของมาตรการต่างๆ ทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม อาทิเช่น

  • การสำรวจอัตราการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในประเทศไทย
  • การพัฒนาระบบการสำรวจพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์
  • ส่งเสริมการจัดการเขตก่อสร้างถนนอย่างปลอดภัยในกลุ่มธุรกิจเอกชนรับเหมาก่อสร้าง

สำหรับโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ พร้อมทั้งรายงาน เอกสารเผยแพร่ และไฟล์นำเสนอ สามารถดูได้ ที่นี่

สำหรับโครงการสำคัญที่อยู่ระหว่างดำเนินการ สามารถดูได้ ที่นี่