รายงานนี้นำเสนอความเป็นไปเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนน และ 12 ตัวชี้สถานการณ์ความปลอดภัยทางถนน เพื่อสะท้อนสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยด้วยสถิติเชิงพรรณา และแสดงทิศทางความรุนแรงของอุบัติเหตุที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่า จะเข้าปีที่ 5 ที่ได้ประกาศนโยบายทศวรรษความปลอดภัยทางถนน ตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา เพื่อมุ่งหวังลดการเสียชีวิตบนถนนต่ำกว่า 10 ต่อแสนประชากรไทยให้ได้

แต่อย่างไรก็ตาม รายงานสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2555-2556 เล่มนี้ได้สะท้อนสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้น และท้าทายการดำเนินงานของหน่วยงานที่ที่เกี่ยวข้องไม่มากก็น้อย โดยคณะผู้จัดทำรายงานเล่มนี้หวังว่า ข้อมูลที่นำเสนอจะมีอิทธิพลและผลกระทบในวงกว้างได้ รวมทั้งกำหนดแนวทางทำงานเพื่อปรับปรุงแก้ไข หรือถดถอยในประเด็นที่กล่าวถึง เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนงานความปลอดภัยทางถนนอย่างชัดเจน และเป็นรูปธรรมได้จริง

ซึ่งคณะผู้จัดทำรายงาน จะเป็นกำลังใจให้คนทำงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุ่มเทความพยายามมากขึ้น เพื่อบรรลุเป้าหมายตาม นโยบายทศวรรษความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2554-2563 ในที่สุด

 

รับผิดชอบโครงการ : มูลนิธิไทยโรดส์
ผู้สนับสนุน : ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ปีที่ดำเนินการ : 2557-2558