วัตถุประสงค์

มูลนิธิไทยโรดส์ (ThaiRoads Foundation)
  1. ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยทางด้านความปลอดภัยทางถนนในประเทศไทย
  2. แสวงหานวัตกรรมใหม่ รวมทั้งทางออกในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนที่สามารถปฏิบัติได้จริง และเผยแพร่ความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนที่ได้รับจากงานวิจัย
  3. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากข้อมูลและองค์ความรู้ในการวางแผนพัฒนายุทธศาสตร์และการดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจร รวมไปถึงการติดตามและประเมินผลสำเร็จของมาตรการทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม
  4. ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
  5. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด