งานวิจัยที่ดำเนินการอยู่

มูลนิธิไทยโรดส์ อยู่ระหว่างการดำเนินงานศึกษาวิจัยในโครงการต่างๆ ตลอดจนการสนับสนุนงานวิจัยต่างๆ

 

มูลนิธิไทยโรดส์ อยู่ระหว่างการดำเนินงานศึกษาวิจัยในโครงการต่างๆ ตลอดจนการสนับสนุนงานวิจัยต่างๆ 
ตามประเด็นสำคัญด้านความปลอดภัยทางถนนในประเทศไทย ได้แก่ พฤติกรรมเสี่ยงของผู้ใช้รถใช้ถนน วัฒนธรรมความปลอดภัย การติดตามและประเมินผลมาตรการหรือกิจกรรมด้านความปลอดภัยทางถนน


โครงการศึกษาลักษณะการเกิดอุบัติเหตุของรถจักรยานยนต์จากข้อมูลการสำรวจขนาดใหญ่ (Large-scale survey)

เป็นที่ยอมรับกันว่ารถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะที่อันตรายมากที่สุดบนท้องถนน และผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทยส่วนใหญ่เกิดจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ องค์ความรู้จากการศึกษาในประเทศไทยจนถึงปัจจุบัน สะท้อนให้เห็นถึงประเด็นปัญหาด้านความปลอดภัยของการใช้รถจักรยานยนต์เพียงบางส่วน อาทิเช่น เพศและอายุของผู้ขับขี่ที่ประสบเหตุ การมีใบอนุญาติขับขี่ การใช้หมวกนิรภัย การเปิดไฟหน้ารถ และพฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆ

งานวิจัยชิ้นนี้เป็นการศึกษาลักษณะการเกิดอุบัติเหตุของรถจักรยานยนต์ในแง่มุมต่างๆ เพิ่มเติม โดยอาศัยข้อมูลจากการสำรวจขนาดใหญ่ (Large-scale survey) จากการสัมภาษณ์ผู้บาดเจ็บที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล เช่น รูปแบบการเดินทางของผู้ประสบเหตุ ลักษณะของตัวรถจักรยานยนต์ที่ประสบเหตุ ถนนและสภาพแวดล้อม ณ จุดเกิดเหตุ รูปแบบการชนที่เกิดขึ้น เป็นต้น ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญที่ช่วยเชื่อมโยงไปสู่ปัจจัยหรือสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์และการบาดเจ็บที่ชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อหาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เป็นรูปธรรมต่อไป งานวิจัยนี้ดำเนินงานโดยคณะผู้วิจัยจากสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิไทยโรดส์ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ


การศึกษาความแตกต่างของวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน (Diversity of Road Traffic Safety Culture)

การศึกษาถึงค่านิยมและความแตกต่างของวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยทางถนนของผู้ใช้รถใช้ถนนหรือผู้เดินทางทางถนน เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนและสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการนำเสนอมาตรการและแผนแก้ไขป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนให้เหมาะสมสอดคล้องกับค่านิยมการใช้รถใช้ถนนที่เปลี่ยนไปและวัฒนธรรมการใช้รถใช้ถนนที่แตกต่างกัน

มูลนิธิไทยโรดส์ให้ทุนสนับสนุนแก่คณะผู้วิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อดำเนินการศึกษา สำรวจและรวบรวมข้อมูลปัจจัยทางด้านคนที่เกี่ยวข้องกับทัศนคติและความคิดความเชื่อถึงพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน โดยมุ่งหวังที่จะนำความรู้ที่ได้ไปใช้เพื่อสร้างเกณฑ์มาตรฐานในการวัดประเมินค่านิยมด้านความปลอดภัยทางถนน ซึ่งสามารถอธิบายถึงความแตกต่างของวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และใช้ประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนมาตรการด้านความปลอดภัยทางถนนต่าง ๆ


การศึกษาผลของลักษณะการนั่งมอเตอร์ไซด์และที่นั่งเสริมของเด็กต่อความรุนแรงของการบาดเจ็บที่เกิดจากการชนของมอเตอร์ไซด์

ปัจจุบันมักจะพบเห็นเด็กเล็กโดยสารมากับรถมอเตอร์ไซด์จนเป็นที่คุ้นตา โดยเฉพาะในเวลาเร่งด่วนในสังคมเมืองลักษณะการโดยสารรถมอเตอร์ไซด์ของเด็กนั้นมีหลายรูปแบบ บางครั้งซ้อนด้านหลังและบ่อยครั้งจะเห็นการซ้อนอยู่ด้านหน้าผู้ขี่ อย่างไรก็ดี ความเข้าใจและการรู้ถึงความเสี่ยงของผู้ขับขี่ที่อยากให้เด็กเล็กนั่งมอเตอร์ไซด์ยังมีอยู่น้อยและไม่เข้าใจถึงการนั่งของเด็กที่เหมาะสม การศึกษาวิจัยนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่เสริมแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2556 – 2559 และ แผนที่นำทางเชิงกลยุทธ์ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2554 – 2563 เพื่อให้เกิดความเข้าใจกลไกการบาดเจ็บ (ลักษณะการเกิดการบาดเจ็บ) และความรุนแรงจากการนั่งมอเตอร์ไซด์ของเด็กเล็กที่เหมาะสม และลดอุบัติเหตุการสูญเสียชีวิตซึ่งเป็นปัญหาของประเทศไทยในอนาคต

มูลนิธิไทยโรดส์ได้ให้ทุนสนับสนุนแก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อศึกษากลศาสตร์การเคลื่อนที่หลังชน ลักษณะการเกิดการบาดเจ็บ และความรุนแรงที่เกิดจากลักษณะการนั่งมอเตอร์ไซด์ของเด็กเล็กรูปแบบต่างๆ เพื่อกำหนดลักษณะการนั่งที่เหมาะสมสำหรับเด็กเล็กในรถมอเตอร์ไซด์