มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อติดตามและสะท้อนสถานการณ์ปัญหาการใช้ความเร็วของยานพาหนะบนทางหลวงสายหลักทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการดำเนินการสำรวจในภาคสนาม จากจุดสำรวจทั้งหมด 294 จุด บนทางหลวงสายหลักที่เป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างภาคถึงภาค จังหวัดถึงจังหวัด หรืออำเภอถึงอำเภอ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่สามารถสะท้อน

สถานการณ์การปัญหาการใช้ความเร็วของรถบนทางหลวงสายหลักในประเทศไทย สำหรับการสำรวจพฤติกรรมการใช้ความเร็วบนทางหลวงสายหลักในประเทศ เป็นการดำเนินงานร่วมกันระหว่างมูลนิธิไทยโรดส์และเครือข่ายเฝ้าระวังสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนน (Road Safety Watch) ประกอบด้วยสถาบันการศึกษาต่างๆ ในแต่ละภูมิภาคของประเทศ ได้แก่ ศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

รับผิดชอบโครงการ : มูลนิธิไทยโรดส์
ผู้สนับสนุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ปีที่ดำเนินการ : 2555 – 2557