การสำรวจอัตราการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ภายในเขตพื้นที่อุตสาหกรรม ปี พ.ศ.2557 มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสะท้อนสถานการณ์พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ภายในเขตพื้นที่อุตสาหกรรมต่างๆ ทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็น พื้นที่เขตนิคมอุตสาเหตุกรรม หรือพื้นที่เขตประกอบการอุตสาหกรรม และสามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการติดตามและประเมินผลของการดำเนินงานมาตรการต่างๆ ภายในองค์กรที่มุ่งเน้นให้ผู้ใช้รถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัยมากยิ่งขึ้น ทั้งในแง่ของการบังคับใช้กฎหมาย การรณรงค์ การประชาสัมพันธ์ และอื่นๆ

 

การสำรวจในครั้งนี้เป็นการดำเนินงานร่วมกันระหว่างมูลนิธิไทยโรดส์และเครือข่ายเฝ้าระวังสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนน (Road Safety Watch) ประกอบด้วยภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยในแต่ละภูมิภาค ได้แก่ ศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา และสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

รับผิดชอบโครงการ : มูลนิธิไทยโรดส์
ผู้สนับสนุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ปีที่ดำเนินการ : 2557-2558