โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำร่างพิมพ์เขียวแนวทางจัดการความเร็วเพื่อความปลอดภัยทางถนน ครอบคลุมทั้งในด้านการบังคับใช้กฎหมาย ด้านวิศวกรรม และด้านการให้ความรู้ ที่มีทิศทางชัดเจนและมีความเป็นไปได้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยทางถนนระดับชาติและแนวทางปฏิบัติที่ดีในสากล สามารถนำไปใช้เป็นฐานสำหรับการขับเคลื่อนผลักดันไปสู่นโยบายระดับชาติและระดับองค์กร ตลอดจนการนำไปใช้เป็นกรอบแนวทางการทำงานของภาคีเครือข่ายในระดับปฏิบัติได้

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ : มูลนิธิไทยโรดส์
ผู้สนับสนุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ปีที่ดำเนินการ : 2557 – 2560