มูลนิธิไทยโรดส์ ร่วมกับ สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) และบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นความสำคัญและประโยชน์ของการคาดเข็มขัดนิรภัยขณะโดยสารรถยนต์ประเภทต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคาดเข็มขัดนิรภัยของผู้โดยสารนั่งเบาะตอนหลังในรถแท็กซี่ อันสืบเนื่องมาจากคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 14/2560 เรื่องมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก บังคับให้ผู้ขับขี่รถยนต์และคนโดยสารต้องรัดร่างกายไว้กับที่นั่งด้วยเข็มขัดนิรภัยขณะโดยสารรถยนต์ ซึ่งได้บังคับใช้ตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน 2560 เป็นต้นมา

แต่ถึงกระนั้นมาตรการดังกล่าวได้สร้างปรากฎการณ์การตื่นตัวในช่วงเริ่มแรก ทั้งในรูปแบบการประชาสัมพันธ์และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะประเภทรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน (TAXI -METER) ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากมาตราบังคับใช้ดังกล่าว จึงนำมาสู่การพัฒนาโครงการวิจัย “การสำรวจพฤติกรรมการคาดเข็มขัดนิรภัยของผู้โดยสารนั่งเบาะตอนหลังในรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสาร ไม่เกินเจ็ดคน (TAXI – METER) ปี 2560” เพื่อนำเสนอสถานการณ์และสะท้อนพฤติกรรมการคาดเข็มขัดนิรภัยของผู้โดยสารนั่งเบาะตอนหลังในรถแท็กซี่เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งติดตามและประเมินประสิทธิผลของมาตรการที่ดำเนินการไปแล้ว อันนำไปสู่การขับเคลื่อนนโยบายเพื่อลดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน โดยมุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจของประชาชน ผ่านการรับรู้ การควบคุมพฤติกรรมและสร้างจิตสำนึกตระหนักต่อการใช้เข็มขัดนิรภัยเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ : มูลนิธิไทยโรดส์ ร่วมกับ สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) และบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ผู้สนับสนุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ปีที่ดำเนินการ : 2560