การจัดทําคู่มือฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกําหนดแนวทางการพิจารณาความเร็วจํากัดที่เหมาะสม
สําหรับถนนและทางหลวงในเขตเมืองและเทศบาลในประเทศไทย และสามารถใช้เป็นแหล่งอ้างอิง
สําหรับการกําหนดความเร็วจํากัดเพื่อให้มีความสอดคล้องกันในแต่ละพื้นที่ คู่มือนี้เหมาะสําหรับใช้ใน
การกําหนดความเร็วจํากัดสําหรับถนนในเขตเมืองและเขตเทศบาล ซึ่งไม่รวมการกําหนดความเร็ว
จํากัดในบางกรณี เช่น บริเวณเขตโรงเรียน เขตก่อสร้างงานทาง ตลอดจนถนนที่ควบคุมทางเข้าออก
อย่างสมบูรณ์ (Fully Controlled-Access Highways) เช่น มอเตอร์เวย์ และทางพิเศษ

แนวทางปฏิบัติที่ถูกนําเสนอในคู่มือนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นจากการทบทวนแนวทางปฏิบัติในการกําหนด
ความเร็วจํากัดที่ใช้ในประเทศต่างๆ รวมทั้งการทบทวนหลักทฤษฎีที่ใช้ในการกําหนดความเร็วจํากัด
โดยแนวทางการกําหนดความเร็วจํากัดในคู่มือนี้ เป็นวิธี Road Risk Method ซึ่งใช้หลักการกําหนด
ความเร็วจํากัดจากปัจจัยด้านกายภาพและสภาพแวดล้อมทางถนนที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุ
โดยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ใช้งานที่เป็นกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน
องค์กรปกครองท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างและดูแลรักษาทาง เช่น เทศบาล กรุงเทพมหานคร

และเมืองพัทยา รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท ตํารวจจราจร
นักวิชาการ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการ
วางแผนความปลอดภัยทางด้านการจราจรบนถนนและวิศวกรรมจราจร

 

รับผิดชอบโครงการ : มูลนิธิไทยโรดส์
ผู้สนับสนุน : องค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย (WHO) และ BLOOMBERG PHILANTHROPIES INITIATIVE FOR GLOBAL ROAD SAFETY
ปีที่ดำเนินการ : 2559 – 2560