ปีที่โครงการแล้วเสร็จ: ปี 2014

Web-trsl

การพัฒนาเว็บไซต์ฐานข้อมูลความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนในประเทศไทย

ความรู้ทางวิชาการด้านความปลอดภัยทางถนนในประเทศไทย ซึ่งเป็นผลผลิตจากการศึกษาและค้นคว้าวิจัย ตลอดจนการวางแผนและปฏิบัติงานต่างๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีอยู่เป็นจำนวนมากและกระจัดกระจายอยู่ตามแหล่งต่างๆ อาทิเช่น สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบเกี่ยวกับปัญหาอุบัติเหตุทางถนน [...]