งานวิจัยที่แล้วเสร็จ

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มูลนิธิไทยโรดส์ได้ดำเนินงานศึกษาวิจัย รวมถึงสนับสนุนทุนวิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการ ด้านความปลอดภัยทางถนน ตลอดจนการเสนอแนะแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน หากท่านมีข้อคำถามหรือสนใจรายละเอียดเกี่ยวกับงานวิจัยต่างๆ ที่มูลนิธิไทยโรดส์ได้ดำเนินการสามารถติดต่อมาหาเราได้ที่ info@thairoads.org

Reserch _1.3

โครงการวิจัยการพัฒนาระบบการประเมินมูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากอุบัติเหตุทางถนนในภาพรวมของประเทศไทยที่เป็นมาตรฐาน

ในปัจจุบันมีการคำนวณหามูลค่าความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย ทั้งในแง่ของชีวิตและทรัพย์สินหลากหลายวิธี แต่ยังไม่มีระบบการประเมินมูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากอุบัติเหตุทางถนนในภาพรวมของประเทศไทย เพื่อให้เป็นมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับ และสามารถนำไปอ้างอิงได้อย่างสอดคล้อง ด้วยเหตุนี้การศึกษาวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตุประสงค์เพื่อออกแบบกระบวนการ เพื่อคำนวณหาตัวเลขความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนในภาพรวมของประเทศไทย [...]
HW35

การศึกษาการลดความเสี่ยงอุบัติเหตุจากการชนท้าย กรณีศึกษาทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35

การเดินทางโดยรถยนต์เป็นการเดินทางหลักอย่างหนึ่งในการคมนาคมปัจจุบัน ความปลอดภัยและความมีประสิทธิภาพในการเดินทาง จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ควรคำนึงถึงซึ่งในแต่ละปีมีอุบัติเหตุเกิดสูงขึ้นเรื่อยๆ จากข้อมูลทางสถิติจำแนกตามสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ พบว่า การขับรถตามกันอย่างกระชั้นชิดซึ่งก่อให้เกิดอุบัติเหตุการชนท้ายถือเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักๆ ที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ โดยเกิดจากพฤติกรรมการขับขี่ของรถที่ขับตามหลังเว้นระยะห่างระหว่างรถของตนเองกับรถคันหน้าไม่เพียงพอ วัตถุประสงค์ [...]
Speed Enforcement System

โครงการวิจัย การศึกษาการวางแผนและดำเนินการระบบตรวจจับความเร็วอัตโนมัติในประเทศไทย

งานวิจัยนี้ได้ทำการทบทวนข้อมูลแนวทางการดำเนินการระบบตรวจจับความเร็วอัตโนมัติในต่างประเทศ และสำรวจรวบรวมข้อมูลแนวทางการวางแผนและดำเนินการระบบตรวจจับความเร็วอัตโนมัติบนโครงข่ายถนนในประเทศไทย โดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง (Semi-Structured) เกี่ยวกับความเป็นมา วัตถุประสงค์ การวางแผน การดำเนินงาน [...]
safety01

การศึกษาความแตกต่างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน

การศึกษาวิจัยนี้เพื่อศึกษาวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนของผู้ใช้รถใช้ถนน โดยเน้นองค์ประกอบที่เป็นสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุก็คือ "ปัจจัยด้านคน" ซึ่งองค์ประกอบปัจจัยเสี่ยงด้านคน ไม่ว่าจะเป็นด้านพฤติกรรม ด้านทัศนคติและความคิดความเชื่อในการขับขี่บนท้องถนน ถือเป็นปัจจัยและส่งผลต่ออัตราเสี่ยงในเกิดอุบัติเหตุทางถนนได้ ดังนั้นถ้าผู้ขับขี่มีทัศนคติหรือได้รับการปลูกฝังวัฒนธรรมในการใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัย ผู้ขับขี่จะมีพฤติกรรมที่ไม่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน [...]
motorcycle

การศึกษาผลของลักษณะการนั่งมอเตอร์ไซด์เด็กต่อความรุนแรงของการบาดเจ็บที่เกิดจากการชนของมอเตอร์ไซด์

ปัจจุบันมักจะพบเห็นเด็กเล็กโดยสารมากับรถมอเตอร์ไซด์จนเป็นที่คุ้นตา โดยเฉพาะในเวลาเร่งด่วนในสังคมเมืองลักษณะการโดยสารรถมอเตอร์ไซด์ของเด็กนั้นมีหลายรูปแบบ บางครั้งซ้อนด้านหลังและบ่อยครั้งจะเห็นการซ้อนอยู่ด้านหน้าผู้ขี่ อย่างไรก็ดี ความเข้าใจและการรู้ถึงความเสี่ยงของผู้ขับขี่ที่อยากให้เด็กเล็กนั่งมอเตอร์ไซด์ยังมีอยู่น้อยและไม่เข้าใจถึงการนั่งของเด็กที่เหมาะสม การศึกษาวิจัยนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่เสริมแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2556 [...]
motorway Thailand

การศึกษาความสัมพันธ์และคาดการณ์ระหว่างความเร็วและอุบัติเหตุสำหรับทางด่วนและมอเตอร์เวย์ในประเทศไทย

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วและอุบัติเหตุบนถนนประเภททางด่วน และมอเตอร์เวย์ พร้อมทั้งจัดทำ Crash Modification Factor เพื่อใช้ในการคาดการณ์ความเปลี่ยนแปลงของอุบัติเหตุที่การใช้ความเร็วระดับต่างๆ สาเหตุของอุบัติเหตุจราจรที่เป็นสัดส่วนมากที่สุด คือ [...]