ปีที่งานวิจัยแล้วเสร็จ: ปี 2014

traffic lights

การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร

การฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรบริเวณทางแยก ถึงจะมีจำนวนอุบัติเหตุเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนอุบัติเหตุทางท้องถนน แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ขับขี่มักจะเร่งความเร็วเพื่อขับขี่ผ่านทางแยก ก่อนที่สัญญาณไฟแดงจะปรากฎ จึงทำให้อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมีผลต่อการใช้ความเร็วที่สูงขึ้น และเพิ่มความรุนแรงของอุบัติเหตุมากขึ้นด้วย ในขณะเดียวกัน [...]