งานวิจัยที่แล้วเสร็จ

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มูลนิธิไทยโรดส์ได้ดำเนินงานศึกษาวิจัย รวมถึงสนับสนุนทุนวิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการ ด้านความปลอดภัยทางถนน ตลอดจนการเสนอแนะแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน หากท่านมีข้อคำถามหรือสนใจรายละเอียดเกี่ยวกับงานวิจัยต่างๆ ที่มูลนิธิไทยโรดส์ได้ดำเนินการสามารถติดต่อมาหาเราได้ที่ info@thairoads.org

traffic lights

การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร

การฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรบริเวณทางแยก ถึงจะมีจำนวนอุบัติเหตุเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนอุบัติเหตุทางท้องถนน แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ขับขี่มักจะเร่งความเร็วเพื่อขับขี่ผ่านทางแยก ก่อนที่สัญญาณไฟแดงจะปรากฎ จึงทำให้อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมีผลต่อการใช้ความเร็วที่สูงขึ้น และเพิ่มความรุนแรงของอุบัติเหตุมากขึ้นด้วย ในขณะเดียวกัน [...]