งานวิจัยนี้ได้ทำการทบทวนข้อมูลแนวทางการดำเนินการระบบตรวจจับความเร็วอัตโนมัติในต่างประเทศ และสำรวจรวบรวมข้อมูลแนวทางการวางแผนและดำเนินการระบบตรวจจับความเร็วอัตโนมัติบนโครงข่ายถนนในประเทศไทย โดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง (SemiStructured) เกี่ยวกับความเป็นมา วัตถุประสงค์ การวางแผน การดำเนินงาน รูปแบบเทคโนโลยี แนวทางการติดตั้ง แนวทางการดำเนินการ การบังคับควบคุมการใช้ความเร็ว ค่าใช้จ่ายและแหล่งเงินทุน ตลอดจนการบริหารจัดการในการดำเนินการระบบตรวจจับความเร็วอัตโนมัติในพื้นที่ต่าง ๆ และทำการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสำรวจรวบรวมข้อมูลการวางแผนและดำเนินการระบบตรวจจับความเร็วอัตโนมัติ

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อทบทวนและรวบรวมข้อมูลการดำเนินการ (Implementation) ของระบบตรวจจับความเร็วอัตโนมัติบนถนนจากหน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศไทยและในต่างประเทศ
  2. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเสนอแนวทางการวางแผนและการดำเนินการของระบบตรวจจับความเร็วอัตโนมัติบนทางหลวงในประเทศไทย

ขอบเขตการศึกษา

ขอบเขตของงานของโครงการวิจัยนี้จะแบ่งออกเป็นงานหลัก ๆ อยู่ 2 ส่วนงาน ได้แก่ งานทบทวนและรวบรวมข้อมูล และงานวิเคราะห์ข้อมูลแนวทางการดำเนินการระบบตรวจจับความเร็วอัตโนมัติ

งานส่วนที่ 1 งานทบทวนรวบรวมข้อมูล

คณะผู้วิจัยจะสืบค้นทบทวนข้อมูลแนวทางการดำเนินการระบบตรวจจับความเร็วอัตโนมัติที่ประสบความสำเร็จในต่างประเทศ และสำรวจรวบรวมข้อมูลแนวทางการวางแผนและดำเนินการระบบตรวจจับความเร็วอัตโนมัติบนทางหลวงในประเทศ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง (semi-structured) ซึ่งมีการเตรียมหัวข้อและขั้นตอนการสัมภาษณ์ไว้ล่วงหน้า เกี่ยวกับความเป็นมา วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการวางแผนและการดำเนินงาน แนวทางการติดตั้ง แนวทางการดำเนินการ การบังคับควบคุมการใช้ความเร็ว ค่าใช้จ่ายและแหล่งเงินทุน ตลอดจนการบริหารจัดการในการดำเนินการระบบตรวจจับความเร็วอัตโนมัติในแต่ละพื้นที่ต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น ตำรวจทางหลวง การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ตำรวจภูธรจังหวัด เป็นต้น

งานส่วนที่ 2 งานวิเคราะห์ข้อมูล

คณะผู้วิจัยจะทำการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสำรวจรวบรวมข้อมูลการวางแผนและดำเนินการระบบตรวจจับความเร็วอัตโนมัติ และสรุปผลแนวทางการวางแผนและดำเนินการ ตลอดจนการบริหารจัดการระบบตรวจจับความเร็วอัตโนมัติ เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาระบบตรวจจับความเร็วอัตโนมัติในแต่ละพื้นที่

ผลการศึกษา

ระบบตรวจจับความเร็วอัตโนมัติ (Automatic Speed Enforcement) เป็นระบบเทคโนโลยีหนึ่งที่ทันสมัยในการอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่พนักงานในการตรวจจับความเร็วของยานพาหนะ และอำนวยความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่เดินทางบนถนนด้วยความเร็วที่ปลอดภัย

ในปัจจุบัน ระบบตรวจจับความเร็วอัตโนมัติเริ่มมีบทบาทที่สำคัญและใช้กันอย่างแพร่หลายมากขึ้นในประเทศไทย ระบบดังกล่าวสามารถตรวจวัดความเร็วยานพาหนะที่ขับขี่ด้วยความเร็วสูงและออกใบสั่งผู้ฝ่าฝืนใช้ความเร็วสูงเกินอัตราความเร็วที่กำหนด  เพื่อให้ระบบตรวจจับความเร็วอัตโนมัติมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้ทาง และสามารถนำไปใช้แก้ไขปัญหาความปลอดภัยได้อย่างเป็นรูปธรรม องค์ความรู้ในการวางแผน (Planning) และการดำเนินการ (Implementation) ของระบบฯ จึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะนำไปพัฒนาระบบตรวจจับความเร็วอัตโนมัติและต่อยอดการทำงานของระบบให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ผู้รับผิดชอบโครงการ : ดร.นพดล กรประเสริฐ  และคณะ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนับสนุน : มูลนิธิไทยโรดส์ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ปีที่เผยแพร่ : 2560
เอกสารเผยแพร่ : รายงานผลการศึกษา