ปีที่งานวิจัยแล้วเสร็จ: ปี 2015

motorway Thailand

การศึกษาความสัมพันธ์และคาดการณ์ระหว่างความเร็วและอุบัติเหตุสำหรับทางด่วนและมอเตอร์เวย์ในประเทศไทย

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วและอุบัติเหตุบนถนนประเภททางด่วน และมอเตอร์เวย์ พร้อมทั้งจัดทำ Crash Modification Factor เพื่อใช้ในการคาดการณ์ความเปลี่ยนแปลงของอุบัติเหตุที่การใช้ความเร็วระดับต่างๆ สาเหตุของอุบัติเหตุจราจรที่เป็นสัดส่วนมากที่สุด คือ [...]