ในปัจจุบันมีการคำนวณหามูลค่าความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย ทั้งในแง่ของชีวิตและทรัพย์สินหลากหลายวิธี แต่ยังไม่มีระบบการประเมินมูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากอุบัติเหตุทางถนนในภาพรวมของประเทศไทย เพื่อให้เป็นมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับ และสามารถนำไปอ้างอิงได้อย่างสอดคล้อง ด้วยเหตุนี้การศึกษาวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตุประสงค์เพื่อออกแบบกระบวนการ เพื่อคำนวณหาตัวเลขความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนในภาพรวมของประเทศไทย วางแนวทางให้เป็นมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อออกแบบกระบวนการเพื่อคำนวณหาตัวเลขความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนในภาพรวมของประเทศไทย
  2. เพื่อวางแนวทางการวิเคราะห์ให้เป็นมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับ และสามารถนำไปใช้อ้างอิงได้อย่างสอดคล้องกัน

ขอบเขตการศึกษา

โครงการการศึกษาและออกแบบระบบการประมาณการมูลค่าความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน มีกำหนดระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น 180 วัน ซึ่งประกอบด้วยแผนงานหลัก ๆ อยู่ 4 ส่วนงาน ได้แก่ รวบรวม จำแนก และสังเคราะห์ข้อมูล ออกแบบกระบวนการ กำหนดมาตรฐานค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ที่จัดทำ และนำระบบการประเมินที่พัฒนาขึ้นมาประยุกต์ใช้

1. รวบรวม จำแนก และสังเคราะห์ข้อมูลต่างๆ เพื่อนำมาใช้ประกอบการพัฒนาต้นแบบมาตรฐานการประเมินมูลค่าความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนในภาพรวมของประเทศไทยที่เป็นมาตรฐาน โดยประกอบไปด้วย แนวทางการวิเคราะห์มูลค่าความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนของกรมทางหลวงและหน่วยงานอื่นๆ ทุกรูปแบบที่เคยดำเนินการ รวมถึงวิธีการและขั้นตอนในการวิเคราะห์ การปรับเทียบข้อมูลการจัดทำค่าพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผลการศึกษาที่ผ่านมา โดยอาศัยข้อมูลจากการทบทวนงานศึกษาที่เกี่ยวข้องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

2. ออกแบบกระบวนการเพื่อประเมินมูลค่าความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน พร้อมทั้งจัดทำข้อเสนอแนะสำหรับการปรับปรุงแนวทางประเมินมูลค่าความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนให้ครอบคลุมปัจจัยที่เกี่ยวข้องมากขึ้น ทั้งการเสียชีวิตและการบาดเจ็บในภาพรวมของประเทศ และเหมาะสมกับบริบทการนำไปใช้งาน

  • ปรับปรุงข้อมูลทุติยภูมิที่จำเป็นในการคำนวณมูลค่าความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนให้เป็นปัจจุบัน
  • แปลงตัวเลขจำนวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นตัวเลขมูลค่าอุบัติเหตุทางถนนโดยคำนวณตัวเลขของแต่ละพารามิเตอร์เพื่อนำมาออกแบบในการประเมินมูลค่าอุบัติเหตุทางถนน

3. กำหนดมาตรฐานค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ที่จัดทำเพื่อเป็นระบบประเมินมูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากอุบัติเหตุทางถนน

4. นำระบบการประเมินที่พัฒนาขึ้นมาประยุกต์ใช้ โดยดำเนินการประเมินมูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐศาสตร์จากอุบัติเหตุทางถนนในภาพรวมของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2560

ผลการศึกษา

จากการทบทวนวรรณกรรม การประเมินมูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทยใช้วิธี Human Capital ในการประเมิน เนื่องจากเป็นวิธีที่ใช้การคำนวณโดยใช้ข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิบางส่วน ทางทีมวิจัยจึงออกแบบการประเมินตามมูลค่าต่างๆ ของวิธี Human Capital ที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทยเพื่อใช้ในการคำนวณมูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากอุบัติเหตุทางถนนในภาพรวมของประเทศไทยได้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโดยยึดหลักสมมติฐานของแต่ละแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ โดยที่มูลค่าที่นำมาใช้ในการคำนวณแบ่งจำแนกออกเป็น 3 มูลค่าหลัก คือ มูลค่าเกี่ยวกับมนุษย์ มูลค่าทรัพย์สินและค่าใช้จ่าย และ มูลค่าการเดินทาง

โดยการศึกษานี้สามารถถูกนำไปใช้ในการประเมินมูลค่าอุบัติเหตุของประเทศภาพรวมเพื่อใช้ในการวางกลยุทธและประเมินงบประมาณในการลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนได้ถูกต้องและแม่นยำมากขึ้น

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ : ผศ.ดร.ปรีดา จาตุรพงศ์, ผศ.ดร.มณเฑียร สติมานนท์ และนางสาวสุพัตรา สำราญจิตร์
ผู้สนับสนุน : มูลนิธิไทยโรดส์ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ปีที่เผยแพร่ : 2563
เอกสารเผยแพร่ :
รายงานผลการศึกษา