ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดเก็บและบริหารจัดการข้อมูลที่ระบุถึงสาเหตุของอุบัติเหตุทางถนน รวมถึงการนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์และบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อวางแผนแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ สสส. จึงได้ให้การสนับสนุนแก่ สตช. ในการดำเนินโครงการพัฒนาระบบงานสืบสวนอุบัติเหตุเพื่อแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนอย่างบูรณาการ ระยะที่ 1 ในปี 2554 และโครงการพัฒนาระบบงานสืบสวนอุบัติเหตุทางถนนเพื่อการแก้ไขและป้องกันอย่างบูรณาการ ระยะที่ 2 ในปี 2555 โดยมุ่งหวังให้เกิดการขับเคลื่อนการเปลี่ยนโครงสร้างและวัฒนธรรมการทำงานด้านจราจรและความปลอดภัยทางถนนภายในองค์กรของ สตช. ทั้งในระดับกองบัญชาการ กองบังคับการ และสถานีตำรวจ

 

นอกจากนั้น ล่าสุด สสส. ยังได้พิจารณาสนับสนุนงบประมาณให้กับพื้นที่นำร่อง 15 จังหวัด เพื่อส่งเสริมความร่วมมือกันระหว่างแผนงานสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรในระดับจังหวัด (สอจร.) และคณะทำงานโครงการพัฒนาระบบข้อมูลการสืบสวนและป้องกันอุบัติเหตุแบบบูรณาการของ สตช. ให้ดำเนินการจัดการปัญหาอุบัติเหตุในพื้นที่ต้นแบบ 15 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชลบุรี นครราชสีมา อุดรธานี เชียงราย เพชรบูรณ์ นครปฐม นครศรีธรรมราช สงขลา พัทลุง ตรัง น่าน ภูเก็ต กรุงเทพมหานคร (บกน. 3) และกองบังคับการตำรวจทางหลวง โดยเน้นการส่งเสริมมาตรการบังคับใช้กฎหมายที่สอดคล้องกับข้อมูลสภาพปัญหาและสาเหตุของอุบัติเหตุ

 

ก่อนที่ได้พิจารณาขยายผลจากโครงการนำร่อง สสส.เห็นควรประเมินผลการดำเนินงานที่ผ่านมาโดยหน่วยงานที่เป็นอิสระจากการดำเนินโครงการนำร่องนี้

 

รับผิดชอบโครงการ : คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ มูลนิธิไทยโรดส์ และเครือข่ายเฝ้าระวังสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนน
ผู้สนับสนุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ปีที่ดำเนินการ : 2557-2558