ความรู้ทางวิชาการด้านความปลอดภัยทางถนนในประเทศไทย ซึ่งเป็นผลผลิตจากการศึกษาและค้นคว้าวิจัย ตลอดจนการวางแผนและปฏิบัติงานต่างๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีอยู่เป็นจำนวนมากและกระจัดกระจายอยู่ตามแหล่งต่างๆ อาทิเช่น สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบเกี่ยวกับปัญหาอุบัติเหตุทางถนน องค์กรที่ให้การสนับสนุนงานด้านวิชาการ รวมไปถึงเอกสารทางวิชาการที่ตีพิมพ์หรือนำเสนอในงานประชุมสัมมนาต่างๆ

 

มูลนิธิไทยโรดส์ ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงได้พัฒนาเว็บไซต์ฐานข้อมูลความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนในประเทศไทย (Thailand Road Safety Literature Database) ให้เป็นแหล่งรวบรวมเอกสารความรู้ที่เกี่ยวข้องความปลอดภัยทางถนนในประเทศไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าและงานวิจัย การใช้ประโยชน์จากข้อมูลและความรู้ในการวางแผนและป้องกันแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ตลอดจนการแบ่งปันความรู้ทางสังคมออนไลน์

 

รับผิดชอบโครงการ : มูลนิธิไทยโรดส์
ผู้สนับสนุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ปีที่ดำเนินการ : 2557