Tag: 2565

19

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ เพื่อ ถนนปลอดเหตุ ชีวิตปลอดภัย Memorandum Of Understanding for SAFE ROADS, SAVE LIVES

/
เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน วุฒิสภา ร่วมกับ สโมสรโรตารีประเทศไทย แผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์กรอนามัยโลก ด้านความปลอดภัยทางถนน (CCS-RS) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ...
ปก

งานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 15 “ทศวรรษใหม่ วิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัยต้องมาก่อน”

/
ด้วย ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)  มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย (มนป.) สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พร้อมทั้ง กระทรวงคมนาคม และศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน               ...