ความรู้ทางวิชาการด้านความปลอดภัยทางถนนในประเทศไทย ซึ่งเป็นผลผลิตจากการศึกษาและค้นคว้าวิจัย ตลอดจนการวางแผนและปฏิบัติงานต่างๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีอยู่เป็นจำนวนมากและกระจัดกระจายอยู่ตามแหล่งต่างๆ อาทิเช่น สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบเกี่ยวกับปัญหาอุบัติเหตุทางถนน องค์กรที่ให้การสนับสนุนงานด้านวิชาการ รวมไปถึงเอกสารทางวิชาการที่ตีพิมพ์หรือนำเสนอในงานประชุมสัมมนาต่างๆ

หน่วยเฝ้าระวังและสะท้อนสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนน ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิไทยโรดส์ ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการพัฒนาหน่วยเฝ้าระวังและสะท้อนสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนน มีภารกิจหลักคือ เป็นหน่วยเฉพาะกิจที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาและจัดการระบบข้อมูล ทั้งข้อมูลทุติยภูมิ สถิติอุบัติเหตุทางถนนจากแหล่งข้อมูลที่สำคัญต่างๆ และข้อมูลปฐมภูมิจากการสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ใช้รถใช้ถนน เพื่อให้สามารถสะท้อนสถานการณ์ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างครบถ้วนและต่อเนื่อง จึงได้พัฒนาเว็บไซต์ฐานข้อมูลความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนในประเทศไทย (Thailand Road Safety Literature Database) ให้เป็นแหล่งรวบรวมเอกสารความรู้ที่เกี่ยวข้องความปลอดภัยทางถนนในประเทศไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ปัจจุบัน ทางหน่วยงาน ได้มี website http://trsl.thairoads.org/ เพื่อให้บริการข้อมูลงานวิจัย การศึกษา ตลอดจนวิทยานิพนธ์ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางถนน มีการจำแนกจัดหมวดหมู่และประเภทของงานวิจัยที่รวบรวมสามารถให้บริการสำหรับนิสิตนักศึกษา คณาจารย์ และบุคคลทั่วไปที่สนใจ อย่างไรก็ตาม website ดังกล่าวจัดทำมาเป็นระยะเวลานาน จึงได้ดำเนินการ re-design ให้ทนสมัย และรองรับกับการใช้งานจากอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้างานวิจัย การใช้ประโยชน์จากข้อมูลความรู้ในการวางแผนและป้องกันแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ตลอดจนการแบ่งปันความรู้ทางสังคมออนไลน์ได้มากขึ้น

 

รับผิดชอบโครงการ : มูลนิธิไทยโรดส์
ผู้สนับสนุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ปีที่ดำเนินการ : 2565 – 2566