ภาคเอกชนสามารถมีส่วนร่วมในการสร้างความปลอดภัยทางถนน ตามข้อเสนอแนะผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางถนนของ Together for Safer Roads (2015) อันประกอบด้วยนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญในระดับนานาชาติแล้ว อย่างไรก็ตาม การมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจเอกชนในประเทศไทยนั้นยังมีอยู่อย่างจำกัดทั้งในด้านขอบเขตของการมีส่วนร่วมและประเภทของภาคธุรกิจเอกชนที่มีส่วนร่วมในการสร้างความปลอดภัยทางถนน ซึ่งส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นเฉพาะในส่วนที่เป็นองค์กรเอกชนขนาดใหญ่เท่านั้น

ทั้งนี้ การดำเนินการของภาคเอกชนขนาดกลางและเล็ก มีข้อจำกัดหลายด้าน เช่น การขาดความรู้และความเข้าใจในบทบาทและกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้อง ข้อจำกัดจากด้านงบประมาณในการฝึกอบรม เป็นต้น ซึ่งการผลักดันและกระตุ้นให้สถานประกอบการหรือผู้ประกอบธุรกิจเอกชนขนาดกลางและขนาดเล็กให้สามารถดำเนินการมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน จะมีส่วนช่วยให้เกิดความปลอดภัยทางถนนมากยิ่งขึ้น ดังนั้น การส่งเสริมให้ภาคเอกชนไทยหันมามีส่วนร่วมในการสร้างความปลอดภัยทางถนนเพิ่มขึ้น จำเป็นต้องได้รับการพัฒนางานวิชาการ เช่น การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม การจัดเอกสารความรู้การเผยแพร่ความรู้ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเสริมทักษะด้านวิชาการที่จำเป็นให้แก่ภาคเอกชนในสาขาต่าง ๆ ที่ตอบโจทย์และสนับสนุนการตัดสินใจขับเคลื่อนกิจกรรมรณรงค์ด้านความปลอดภัยทางถนนของภาคเอกชน

ด้วยความสำคัญของปัญหาข้อจำกัดข้างต้น ทางมูลนิธิไทยโรดส์ภายใต้แผนงานของสำนักงานกองทุนกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงได้ดำเนินการจัดทำ “โครงการส่งเสริมการจัดการรถขนส่งสินค้าอย่างปลอดภัยในกลุ่มธุรกิจเอกชนที่ให้บริการหรือเกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้า” เพื่อส่งเสริม ผลักดัน และสนับสนุนให้เกิดการขยายความรู้ความเข้าใจไปยังสถานประกอบการที่ยังขาดโอกาสในการพัฒนาหรือสถานประกอบการที่สนใจพัฒนาด้านความปลอดภัยทางถนน  เพื่อร่วมขับเคลื่อนให้หน่วยงานธุรกิจเอกชนในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการสร้างความปลอดภัยทางถนนให้เพิ่มมากขึ้น

 

รับผิดชอบโครงการ : มูลนิธิไทยโรดส์
ผู้สนับสนุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ปีที่ดำเนินการ : 2562 – 2565