ตามที่สำนักจราจรและขนส่ง (สจส.) กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการศึกษารวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านอุบัติเหตุทางถนน พบว่า ความสูญเสียทางถนนในเขตกรุงเทพมหานคร ทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างมาก ซึ่งเมื่อวิเคราะห์แล้วพบว่าสาเหตุเกิดเนื่องจากเมาแล้วขับ ไม่สวมหมวกนิรภัยการขับรถด้วยความเร็ว และความประมาท และการคาดเข็มขัดนิรภัยรวมถึงที่นั่งสำหรับเด็กบนรถ ทางสำนักจราจรและขนส่ง (สจส.) จึงได้รวบรวมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางถนนและการเดินทาง ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร และจัดทำข้อเสนอเพื่อเข้าร่วมโครงการ Bloomberg Philanthropies Initiative for Global Road Safety ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ของกรุงเทพมหานครที่จะเป็นมหานครแห่งความปลอดภัยที่ครอบคลุม ทั้งเรื่องปลอดอุบัติเหตุในระบบขนส่งมวลชน และความปลอดภัยทางถนน

โครงการ Bloomberg Philanthropies Initiative for Global Road Safety ได้รับทุนสนับสนุนจาก Bloomberg Philanthropies ซึ่งกรุงเทพมหานครเป็น 1 ใน 10 เมือง ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเป็นระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.2558-2562) โดยมีองค์กรภาคี พันธมิตร ที่ร่วมดำเนินงาน ดังนี้

  • Global Road Safety Partnership: GRSP – มีความเชี่ยวชาญด้านตำรวจจราจร
  • Union North America: UNA/World Lung Foundation: WLF – มีความเชี่ยวชาญด้านการสื่อสารสาธารณะ การรณรงค์ และการสื่อสารมวลชน
  • EMBARQ, World Bank Global Road Safety Facility, National Association of City Transportation: Officials: NACTO, WRI, iRAP – มีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบถนน ระบบการขนส่งมวลชน และการตรวจสอบความปลอดภัยบนท้องถนน รวมทั้งการปรับปรุงให้เกิดความปลอดภัย
  • Johns Hopkins University Bloomberg School of Public Health: JHU – มีความเชี่ยวชาญด้านระบบข้อมูลการสำรวจ/เก็บข้อมูล และการประเมินผลงานตามยุทธศาสตร์ถนนปลอดภัย

สำหรับการสำรวจเก็บรวบรวมข้อมูล เรื่องความปลอดภัยทางถนนในประเด็นเสี่ยงความปลอดภัยทางถนนนั้น มูลนิธิไทยโรดส์ ได้ร่วมมือกับหน่วยงาน John Hopkins International Injury Research Unit ของมหาวิทยาลัยจอนส์ฮอปกินส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ในการสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ ของผู้ใช้รถใช้ถนน ได้แก่

  1. พฤติกรรมการใช้ความเร็วในการขับขี่
  2. พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย
  3. พฤติกรรมการคาดเข็มขัดนิรภัยและการใช้ที่นั่งเด็ก
  4. พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และขับขี่

ในเขตพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานโครงการ Bloomberg Initiative for Global Road Safety (BIGRS) เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน และการติดตามประเมินผลโครงการต่อไป

 

รับผิดชอบโครงการ : มูลนิธิไทยโรดส์
ผู้สนับสนุน : Bloomberg Philanthropies Initiative for Global Road Safety
ปีที่ดำเนินการ : 2558 – 2562