มูลนิธิไทยโรดส์ ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนน เล็งเห็นถึงความสำคัญของสถานการณ์ปัจจุบันต่อการให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยทางถนนในหลักสูตรการเรียนการสอนของสถานศึกษาในประเทศไทย จึงดำเนินการจัดทำ “โครงการสำรวจข้อมูลการให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยทางถนนในหลักสูตรการเรียนการสอนของสถานศึกษา” ในระยะที่ 1 ซึ่งได้รับอนุเคราะห์จากสำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ให้ดำเนินการเก็บข้อมูลของสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 437 แห่ง เพื่อทำการรวบรวมจัดระบบฐานข้อมูล และนำเสนอผลข้อมูลสถานการณ์เรื่องความปลอดภัยทางถนนของสถานศึกษา อันนำไปสู่ การออกแบบและจัดทำแผนการเรียนการสอนเรื่องความปลอดภัยทางถนนที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคต อีกทั้ง เป็นฐานข้อมูลเสนอต่อการขับเคลื่อนนโยบายและพัฒนาให้เกิดการบรรจุความรู้เรื่องความปลอดภัยทางถนนไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอนของกระทรวงศึกษาธิการ เพิ่มคุณภาพชีวิตและลดความเสี่ยงในด้านการใช้รถใช้ถนนแก่เด็กและเยาวชนไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดที่สำคัญและสนับสนุนให้เกิดกลไกการกำกับติดตามและประเมินผล ขับเคลื่อนทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน ปี พ.ศ. 2554-2563 ของประเทศไทย

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ : มูลนิธิไทยโรดส์
ผู้สนับสนุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ปีที่ดำเนินการ : 2558 – 2560