นับแต่ปีพ.ศ.2546 ประเทศไทยได้เข้าสู่อีกยุคแห่งการดิ้นรนไปสู่สภาวะคมนาคมขนส่งปลอดภัย สัญญาณของยุคใหม่ปรากฎในหลายลักษณะ ที่สำคัญได้แก่

  1. การมีเงินให้ทำงานด้านความปลอดภัยทางถนนอย่างเป็นกอบเป็นกำต่อเนื่องปีละไม่ต่ำกว่า 3 พันล้านบาท
  2. การทำงานอย่างแข็งขัน และกว้างขวางกว่าในอดีตอย่างเห็นได้ชัด ได้แก่ การบังคับใช้กฎหมาย การปรับปรุงถนน การสื่อสารสาธารณะ การอำนวยการ การพัฒนาสารสนเทศและงานวิชาการ
  3. กลไกอำนวยการที่อาศัยภาคราชการเป็นหลัก ทั้งในส่วนกลาง(ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน) และส่วนภูมิภาค
  4. การตัดสินใจนโยบายระดับรัฐบาลในรูปของมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องกฎหมาย กลไกอำนวยการ และงบประมาณ เป็นสำคัญ อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ และถี่กว่าทุกยุคสมัยในอดีต

รายงานนี้ มุ่งหวังให้ผู้อ่านได้เห็นภาพปัจจุบัน แนวโน้มที่ผ่านมา และโอกาสพัฒนาเพื่อให้สัญญาณแห่งยุคสมัยดังกล่าวเป็นไปอย่างเข้มแข็ง กว้างขวาง คุ้มค่าและอำนวยประโยชน์แก่สังคมมากยิ่งขึ้น รายงานนี้จัดทำขึ้นภายใต้ขีดจำกัดในการเข้าถึงแหล่งข้อมูล คุณภาพข้อมูล และศักยภาพของทีมงานในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล

 

รับผิดชอบโครงการ : มูลนิธิไทยโรดส์
ผู้สนับสนุน : ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ
ปีที่ดำเนินการ : 2554 – 2555