“ตำแหน่งของสถานที่เกิดอุบัติเหตุ” เป็นข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญอย่างยิ่งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนที่สามารถระบุให้ทราบถึงจุดเสี่ยงหรือจุดอันตราย (Black Spot) หรือจุดที่มักเกิดอุบัติเหตุกับยานพาหนะหรือผู้ใช้รถใช้ถนน ซึ่งในประเทศไทยมีฐานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนเพียงสองแหล่งหลัก คือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติและกระทรวงสาธารณสุข ยังไม่สามารถระบุตำแหน่งของสถานที่เกิดเหตุได้ ในขณะที่ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของ “หน่วยกู้ชีพ/ กู้ภัย” ในการระบุตำแหน่งของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนนขณะออกไปปฏิบัติงาน ณ สถานที่เกิดเหตุ และเทคโนโลยีของ Smart Phone ที่สามารถระบุตำแหน่งพิกัดได้ จึงเกิดการศึกษาครั้งนี้ขึ้นมา เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการวางแผนและดำเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ต่างๆ ได้

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาต้นแบบระบบสารสนเทศข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนที่ระบุตำแหน่งในเชิงพิกัดภูมิศาสตร์ โดยหน่วยกู้ชีพ/กู้ภัย ผ่าน Smart Phone เผยแพร่ผ่านระบบอินเทอร์เนตภายใต้ความดูแลของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ สามารถเรียกดูข้อมูลอุบัติเหตุเพื่อใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม http://geo-items.niems.go.th/

 

 

 

รับผิดชอบโครงการ : มูลนิธิไทยโรดส์
ผู้สนับสนุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ปีที่ดำเนินการ : 2557 – 2559