ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม โดยศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยคมนาคม กำหนดให้มีการสัมมนาวิชาการความปลอดภัยทางถนน “วิกฤตอุบัติเหตุยานพาหนะ 2 ล้อ” ขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 น. – 16.00 น. ณ ห้องคริสตัล บอลรูม โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ สีลม กรุงเทพมหานคร ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางถนนของยานพาหนะ 2 ล้อ เพื่อนำไปประกอบการกำหนดนโยบายและมาตรการด้านความปลอดภัยทางถนนของกระทรวงคมนาคมและผลักดันให้เกิดการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมในทุกภาคส่วน

ทั้งนี้ มูลนิธิไทยโรดส์ ได้รับเกียรติเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ คือ

  • การเสวนาหัวข้อ “สถานการณ์อุบัติเหตุรถ 2 ล้อบนท้องถนนของประเทศไทย”                                                โดย  รศ.ดร.กัณวีร์ กนิษฐ์พงศ์  ผู้จัดการศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย                                                               นายจำรูญ ตั้งไพศาลกิจ   ประธานมูลนิธิสถาบันการเดินรถและการจักยานไทย
  • การประชุมเชิงวิชาการ เพื่อระดมความคิด รับฟังคงามคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุของรถ 2 ล้อและความรุนแรงบนถนน และแนวทางการบรรเทาหรือลดผลกระทบของอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยโดยแบ่งกลุ่มเป็น                                                                                                                                                -“จักรยานยนต์” 3 กลุ่ม                                                                                                                     -“จักรยาน” 2 กลุ่ม                                                                                                            ดำเนินกิจกรรมโดย นายแพทย์ธนะพงศ์ จินวงษ์ ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน
  • นำเสนอประเด็นจากการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและสรุปการสัมมนา