วันที่ 13 มีนาคม 67 ณ ห้อง Grand Ballroom ชั้น 3 โรงแรม The Okura Prestige Bangkok นายมนตรี เดชาสกุลสม รองปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดการประชุมด้านความปลอดภัยทางถนนครั้งที่ 1 (1st Thailand Road Traffic Safety Forum) หัวข้อ: การวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนเพื่อใช้ในการดำเนินการมาตรการที่เกี่ยวข้อง ที่จัดขึ้นโดยศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย Thailand Accident Research Center หรือ TARC

โดยกระทรวงคมนาคม ภายใต้การสนับสนุนของธนาคารโลก ได้ริเริ่มดำเนินการศึกษาอุบัติเหตุทางถนน เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตและทุพพลภาพของประชาชน รวมถึงลดมูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจของประเทศนำมาสู่การจัดเตรียมแผนแม่บทด้านความปลอดภัยทางถนน โดยได้ระบุถึงปัญหาและอุปสรรคสำคัญในการดำเนินมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดอุบัติเหตุทางถนนและนี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการประสานความร่วมมือระหว่าง กรมทางหลวง บริษัท Volvo Car Corporation ประเทศสวีเดน และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ภายใต้มูลนิธิความร่วมมือเพื่อความปลอดภัยทางถนน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย ให้สำเร็จโดยเร็ว

สำหรับศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย Thailand Accident Research Center, TARC ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 เพื่อสร้างความรู้พื้นฐานงานวิจัยด้านอุบัติเหตุทางถนนสำหรับประเทศไทย โดยมีภารกิจหลัก คือ
1.สืบค้น วิเคราะห์ ประเมิน ให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ของกลไกการเกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุอย่างต่อเนื่อง
2.จัดหาวิธีการที่เป็นรูปธรรม พร้อมแนวทางการแก้ไขที่สามารถนำมาปรับใช้ให้เข้ากับแบบฉบับของสังคมไทยได้ เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน
3.สนับสนุนการจัดตั้งเครือข่าย การประสานงาน และเสริมสร้างการศึกษาวิจัยด้านอุบัติเหตุ ให้มีความยั่งยืน
4.เพิ่มความสามารถของหน่วยงานและบุคลากรที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัยทางถนน ผ่านกระบวนการเรียนรู้และการฝึกอบรม
5.อำนวยความสะดวกในการถ่ายทอดผลการวิจัยไปสู่กระบวนการปฏิบัติ

โดยปัจจุบัน ศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย ได้ขับเคลื่อนหลากหลายโครงการจนสำเร็จ เป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ เช่น โครงการสืบสวนสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ในเชิงลึก ปี พ.ศ. 2559 – 2566 โครงการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนในทางพิเศษกาญจนาภิเษกและทางพิเศษฉลองรัช (ช่วงรามอินทรา-ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร) เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีบทความวิจัยที่ถูกนำไปตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติอีกด้วย

สำหรับงานในวันนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยในปัจจุบันและอนาคต ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนและแนวทางการดำเนินงาน การบังคับใช้กฎหมาย และการดำเนินการด้านนโยบายความปลอดภัยทางถนน เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีทิศทางการดำเนินงานและการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนที่เป็นรูปธรรมชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สำหรับวางมาตรการและปรับแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาอุบัติเหตุทางถนน เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุและอำนวยความปลอดภัยแก่ประชาชนภายในงาน มีการบรรยายและวิเคราะห์เกี่ยวกับอุบัติเหตุต่างๆ อย่างหลากหลาย ได้แก่
– “สถานการณ์ปัจจุบันของอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย และแนวโน้มในอนาคต” โดย ดร.ชาครีย์ บำรุงวงศ์ ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม
– “ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนระดับชาติ และประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย” โดย พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.)
– “การกำหนดมาตรการทางด้านความปลอดภัยบนทางหลวงจากข้อมูลอุบัติเหตุเชิงประจักษ์” โดย ดร.ปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล รองอธิบดีกรมทางหลวง
– “การพัฒนาด้านนโยบายด้านความปลอดภัยทางถนน จากการวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน” โดย พญ.ศิริรัตน์ สุวรรณฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
– “ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ในประเทศไทยจากข้อมูลการสืบสวนอุบัติเหตุในเชิงลึก” โดย ศ.ดร.กัณวีร์ กนิษฐ์พงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย (TARC) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
– “ความสำคัญของการวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน จากมุมมองของผู้ผลิตรถยนต์” โดย Mr. Tomoaki Takamiya ผู้จัดการทั่วไป บริษัท Mitsubishi Motors Corporation ประเทศญี่ปุ่น
– “เครื่องบันทึกข้อมูลเหตุการณ์ Event Data Recorder (EDR) กับการสืบสวนอุบัติเหตุทางถนน” โดย Mr.Nicholas Wong บริษัท BOSCH ประเทศสิงคโปร์

จากนั้นจึงเป็นการเปิดเวทีอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อ “การประยุกต์ใช้ข้อมูลการสืบสวนอุบัติเหตุทางถนนในเชิงลึกกับการดำเนินการด้านนโยบายความปลอดภัยทางถนน” โดยมีผู้เข้าร่วมอภิปราย ประกอบด้วย นายธีรภัทร เหลืองพงศ์รัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กระทรวงคมนาคม, พญ.ศิริรัตน์ สุวรรณฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, นายวิทยา จันทร์เสนะ ผู้อำนวยการกองบูรณาการความปลอดภัยทางถนน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย และ Mr. Tomoaki Takamiya ผู้จัดการทั่วไป บริษัท Mitsubishi Motors Corporation และปิดท้ายการประชุมด้วยการตอบคำถามในประเด็นที่น่าสนใจ

อย่างไรก็ตาม การประชุมครั้งนี้ จะช่วยสนับสนุนและส่งเสริมให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และนักวิชาการที่ทำงานด้านความปลอดภัยทางถนนให้ความสำคัญกับการใช้ข้อมูลอุบัติเหตุ มาวิเคราะห์หาสาเหตุและปัญหาที่แท้จริงของอุบัติเหตุทางถนนมากขึ้น เพื่อนำมาสู่การกำหนดนโยบายและมาตรการที่สำคัญต่างๆ สำหรับการป้องกันและการลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน ทั้งนี้เพื่อก้าวสู่ทศวรรษใหม่แห่งความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ มูลนิธิไทยโรดส์ได้รับเกียรติร่วมงานและจัดแสดงนิทรรศการ เรื่องพฤติกรรม “การใช้ความเร็วบริเวณทางข้าม (ทางม้าลาย)” และ ประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายเรื่อง “ความเร็ว” บนทางหลวง ซึ่งมีผู้เข้าร่วมทั้งผู้บริหารกระทรวงคมนาคม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรสำคัญด้านอุบัติเหตุ ตลอดจนสื่อมวลชน เข้าร่วมงานในครั้งนี้