สำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ (สภส.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดเวที โชว์ แชร์ เชื่อม ตอน “สานพลังภาคี ลดเสี่ยง เลี่ยงป่วย เรื่องที่ทุกคนทำได้” ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอนิคมพัฒนา และ โรงแรมคามิโอ แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 22-23 กันยายน 2566 ได้จัดกิจกรรมสร้างกลไกเชื่อมร้อยภาคีเครือข่ายสุขภาวะร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคตะวันออก ภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมได้แก่ จังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรี จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเปิดพื้นที่รับฟังความคิดเห็นสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาคีเครือข่ายสุขภาวะในพื้นที่ และมีโอกาสเชื่อมร้อยการทำงานร่วมกันในอนาคต

โดยมูลนิธิไทยโรดส์ได้รับเกียรติเข้าร่วมงาน และเรียนรู้กิจกรรมของภาคีเครือข่ายภาคตะวันออก เช่น โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน และเสริมสร้างความปลอดภัยในชุมชนบ้านใหม่สามัคคี และชุมชนบ้านชากผักกูด อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นต้นแบบในการทำงานเชิงพื้นที่ลดอุบัติเหตุทางถนน สร้างความสัมพันธ์ และได้เผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการของมูลนิธิไทยโรดส์ในครั้งนี้อีกด้วย

นายประดิษฐ์ นิจไตรรัตน์ สำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ (สภส.) สสส. กล่าวเปิดงานในครั้งนี้ว่า สภก. เป็นเหมือนกองหนุนเปิดเวทีโชว์แชร์เชื่อมให้ภาคีเครือข่ายได้มาทำความรู้จักเพื่อนว่ามีใครทำอะไรที่ไหนอยู่บ้าง และเป็นเหมือนเวทีกลางให้ภาคีได้มานำเสนอผลงานแบ่งปันประสบการณ์การทำงาน และสามารถนำไปต่อยอดขยายผลได้ “บางทีการทำงานประเด็นเดียวกัน แต่ต่างพื้นที่ ก็จะมีบทเรียนที่แตกต่างกัน สามารถเรียนรู้กันได้” นายประดิษฐ์ กล่าว

นางสาวกัลยา ประสิทธิ์ภาคย์ นายอำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง  ได้กล่าวว่า ระยองมีความเจริญของการเป็นอยู่ที่รวดเร็ว จนส่งผลให้เกิดผลกระทบหลายด้านโดยเฉพาะด้านอุบัติเหตุทางถนน จึงเป็นปัญหาที่สำคัญและท้าทายของอำเภอนิคมพัฒนา ที่มีผังเมืองและการจราจรเป็นตารางหมากรุก ประกอบกับมีโรงงานอุสาหกรรมเป็นจำนวนมาก มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย ส่งผลให้มีอุบัติเหตุทางถนนสูง “โดยกิจกรรมนี้ทำให้เรารู้จักกัน ทั้งเครือข่ายในจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียง แล้วอยากชวนมาทำกิจกรรมส่งเสริมการลดอุบัติเหตุทางถนนให้ลดน้อยลงไปด้วยกัน” นางสาวกัลยา กล่าว

 

Tags: