กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการจราจรและขนส่งได้จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยทางถนน รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2566 ณ ห้องบัวสวรรค์ โรงแรมไม้แก้วดำเนิน รีสอร์ท อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี มีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยเขต 50 และหน่วยงานกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง รุ่นละ 80 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการหาสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุทางถนน ร่วมกำหนดนโยบายแก้ไขและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุ เพื่อความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

ทั้งนี้ คุณณัฐพงศ์  บุญตอบ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการมูลนิธิไทยโรดส์ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “หลักสูตรการวิเคราะห์จุดเสี่ยง และหาแนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนกรุงเทพมหานคร” พร้อมทั้งมีกิจกรรม Workshop ระดมสมองถอดบทเรียน จากการบรรยายพิเศษและการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้อีกด้วย

 

Tags: