เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 มูลนิธิไทยโรดส์ได้รับเกียรติเข้าร่วมงาน “เปิดตัวการพัฒนาเนื้อหาการอบรมด้านการคาดการณ์อุบัติเหตุ (Hazard Perception) ในกระบวนการทำใบอนุญาตขับรถของกรมการขนส่งทางบก และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ระหว่าง กรมการขนส่งทางบก กับ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และบริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด” ณ ห้องประชุมมาตุลี ชั้น 3 อาคารศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการขนส่งทางถนน กรมการขนส่งทางบก โดยกรมการขนส่งทางบก นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก นายสุรภูมิ อุดมวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และ นายชิเกโตะ คิมูระ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทไทยฮอนด้า จำกัด ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ และการพัฒนาเนื้อหาการอบรมด้านการคาดการณ์อุบัติเหตุ (Hazard Perception)

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า กรมการขนส่งทางบกมีความมุ่งมั่นในการดำเนินการเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทย ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม โดยจากข้อมูลของศูนย์ข้อมูลกลางด้านการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พบว่า ในปี 2565 ประเทศไทยยังคงมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนมากถึง 17,379 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 26.65 คนต่อแสนประชากร และจากการเก็บข้อมูลจากการสืบสวนอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เชิงลึก พบว่าการเกิดอุบัติเหตุจำนวนมากมีปัจจัยมาจากความผิดพลาดของผู้ขับขี่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน “การประเมินสถานการณ์อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น” กรมการขนส่งทางบกตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานของผู้ขับขี่และยกระดับมาตรฐานการออกใบอนุญาตขับรถ ซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญในการคัดกรองและพัฒนาผู้ขับรถให้สามารถขับขี่บนท้องถนนได้อย่างปลอดภัย จึงได้นำเนื้อหา “การคาดการณ์อุบัติเหตุ” บรรจุในกระบวนการขอรับใบอนุญาตขับรถของกรมการขนส่งทางบก โดยเนื้อหาดังกว่างพัฒนาตามหลักวิชาการที่เป็นสากลร่วมกับผลการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนตามบริบทของประเทศไทย ซึ่งจะเป็นความรู้ที่จะช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถประเมินสถานการณ์อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งบนถนนผุ้ขับขี่อาจต้องเผชิญกับสถานการณ์ความเสี่ยงอันตรายที่หลากหลาย ทั้งจากรถคันอื่น คนเดินเท้า ผู้ใช้จักรยาน สภาพถนน สัตว์หรือสิ่งของ รวมทั้งสภาพอากาศ เป็นต้น โดยจะได้จัดทำเอกสารคู่มือการอบรมเรื่องการคาดการณ์อุบัติเหตุ พร้อมทั้งชุดข้อสอบความรู้สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาที่ผู้ขับขี่ทุกคนจะได้มีการเรียนรู้ ซึ่งจะมีผลอย่างสมบูรณ์ในกระบวนการเรียนรู้สำหรับผู้ที่จะขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ ภายในเดือนมิถุนายน 2566 นี้

ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และบริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด ในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบ “วีดิทัศน์การคาดการณ์อุบัติเหตุ (Hazard Perception)” โดยหน่วยงานเอกชนทั้งสองจะให้ความร่วมมือสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการในการผลิตสื่อการเรียนรู้ทั้งกรณีผู้ขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้การคาดการณือุบัติเหตุ (Hazard Perception) และเสริมสร้างความรู้และทักษะในการคาดการณ์เชิงป้องกันอุบัติเหตุ โดยรูปแบบของวีดิทัศน์การคาดการณ์อุบัติเหตุ (Hazard Perception) จำนวน 30 ตอน แบ่งเนื้อหารายละเอียดตามหัวข้อดังนี้ การคาดการณ์อุบัติเหตุ ตัวอย่างสถานการณ์การคาดการณ์อุบัติเหตุ (Hazard Perception), การขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ (Defensive Driving), ข้อแนะนำในการขับขี่ที่ถูกต้อง (Driving Tip) เป็นต้น ทั้งนี้กรมการขนส่งทางบกจะนำสื่อวีดิทัศน์การคาดการณ์อุบัติเหตุ (Hazard Perception) เพื่อนำไปใช้ในการอบรมให้ความรู้กับผู้ที่จะขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ โดยหน่วยงานในสังกัดกรมการขนส่งทางบก และโรงเรียนสอนขับรถที่กรมการขนส่งทางบกให้การรับรอง ตลอดจนนำไปใช้ประโยชน์ในการให้ความรู้แก่ประชาชนผ่านช่องทางต่างๆ ต่อไป

นายสุรภูมิ อุดมวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า ตลอดระยะเวลากว่า 60 ปี ที่โตโยต้าได้ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย บริษัทฯ ให้ความสำคัญ ในเรื่องความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน โดยได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อรณรงค์และส่งเสริม เรื่องความปลอดภัยในการเดินทางต่อเนื่องกว่า 35 ปี ภายใต้โครงการ โตโยต้า ถนนสีขาว อาทิ การจัดทำคู่มือและจัดอบรมหลักสูตรขับขี่ปลอดภัย การสร้างจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยแก่เด็กและเยาวชน การดำเนินโครงการ Toyota Campus Challenge เพื่อให้นักเรียนระดับอุดมศึกษาได้จัดทำแผนประกวดโครงงานและดำเนินกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยในพื้นที่มหาวิทยาลัยของตน ตลอดจนการร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ในการปรับปรุงจุดเสี่ยงบนท้องถนนอย่างต่อเนื่อง เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับประชาชนในทุกช่วงวัย รวมถึงการเพิ่มทักษะในการขับขี่ที่ถูกต้อง เพื่อช่วยลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ อันจะนำไปสู่การ “สร้างสังคมคนขับรถดี” ผ่านการปรับปรุง 3 ปัจจัยสำคัญที่มีผลกับการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน อันได้แก่ คน รถ ถนน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของปัจจัยด้าน คน ซึ่งข้อมูลจากศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทยระบุว่า มากกว่าร้อยละ 40 ของการเกิดอุบัติเหตุ มีสาเหตุมาจากความผิดพลาดของ “ผู้ขับรถยนต์” โดยเกิดจากการประเมินสถานการณ์ที่ผิดพลาด (Perception Failure) และความผิดพลาดในการตัดสินใจเมื่อต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์ (Decision Perception) รวมถึงความผิดพลาดในการควบคุมรถ (Reaction-Failure) ดังนั้น เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาทักษะ และช่วยลดความผิดพลาดจากการคาดการณ์อุบัติเหตุของผู้ขับขี่ โตโยต้า จึงได้ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก พัฒนาหลักสูตรอบรมการขับรถยนต์อย่างปลอดภัย ด้วยการจัดทำ “วีดิทัศน์การคาดการณ์อุบัติเหตุ (Hazard Perception Training)” โดยนำเนื้อหาที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย มาพัฒนาเป็นองค์ความรู้ที่สามารถเข้าใจได้ง่ายสำหรับประชาชน ซึ่งในหลักสูตรการอบรมที่พัฒนาขึ้นมาใหม่นี้ ได้ผ่านการวิเคราะห์มาแล้วว่าเนื้อหาที่ถูกพัฒนาขึ้นจะสามารถช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงที่เป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจากรถยนต์ได้จริง อันได้แก่ ทักษะด้านการรับรู้ความเสี่ยง (Risk Perception) และทักษะการคาดการณ์อุบัติเหตุ (Hazard Perception) ของผู้ขับรถยนต์ที่มีต่อสถานการณ์การจราจรต่างๆ โดยวีดิทัศน์ดังกล่าวจะถูกบรรจุอยู่ในหลักสูตรอบรมภาคทฤษฎี สำหรับการออกใบอนุญาตขับรถยนต์ใหม่ และการต่ออายุใบอนุญาตขับรถยนต์ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ขับขี่ทุกคน ได้รับความรู้ และความเข้าใจที่ถูกต้อง รวมถึงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ ลดจำนวนผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย อันจะนำไปสู่การสร้างสังคมแห่งความปลอดภัย “Safe Mobility Society” ต่อไปในอนาคต

โตโยต้า ยังคงมุ่งมั่นในการร่วมขับเคลื่อนอนาคตของสังคมไทย ให้ก้าวสู่การเป็นสังคมแห่งความปลอดภัย พร้อมส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนของสังคมภายใต้ “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” (Sustainable Development Goals) โดยมีโครงการ โตโยต้า ถนนสีขาว เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านความปลอดภัยบนท้องถนน ร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆ ในประเทศไทย มุ่งเน้นให้ผู้ใช้รถใช้ถนน มีทักษะในการขับขี่ที่ปลอดภัย เคารพกฎวินัยจราจร และแบ่งปันน้ำใจให้กับเพื่อนร่วมทางอันจะนำไปสู่การลดจำนวนอุบัติเหตุ ป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงเป็นการร่วมส่งเสริมและสร้างสังคมคนขับรถดีให้กับสังคมไทยอย่างยั่งยืน

มร.ชิเกโตะ คิมูระ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด กล่าวว่า “ฮอนด้ามีความมุ่งมั่นมากว่า 34 ปี ในการส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัยในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการ Honda Safety Thailand ผ่านการพัฒนาองค์ความรู้ที่ช่วยฝึกทักษะการขับขี่ที่ถูกต้อง พร้อมปลูกจิตสำนึกและสร้างวัฒนธรรมการขับขี่ปลอดภัย เพื่อเป้าหมายลดอุบัติเหตุและสร้างสังคมไทยสู่ Zero Accident Society ให้ได้ในอนาคต” “หนึ่งในเครื่องมือที่ฮอนด้าได้พัฒนาขึ้น คือ เว็บไซต์ HondasafetyAPT.com การฝึกทักษะคาดการณ์อุบัติเหตุ ที่เราร่วมกับศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย (Thailand Accident Research Center :TARC) ศึกษาข้อมูลสถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจริงกว่า 1,000 เคส นำมาวิเคราะห์ถึงสาเหตุเพื่อหาทางป้องกันและพัฒนาเป็นอนิเมชั่นให้ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ได้เรียนรู้และฝึกฝน โดยฮอนด้ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่กรมขนส่งทางบกเห็นความสำคัญและเสนอให้เราได้สนับสนุนในการพัฒนา จากรูปแบบอนิเมชั่นเป็นการจำลองสถานการณ์จริงในวิดีโอจำนวน 30 เคสอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุด เพื่อให้ผู้ใช้นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ง่ายขึ้น” ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด กล่าว

 

 

 

 

Tags: