มูลนิธิไทยโรดส์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) คณะทำงานสนับสนุนแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุการจราจรทางถนนระดับจังหวัด (สอจร.) ร่วมกับ Malaysian Institute of Road Safety Research (MIROS) และวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ร่วมกันทดสอบความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ที่มีเด็กเล็กเป็นผู้ซ้อน โดยสถาบันทดสอบยานพาหนะแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN NCAP) เป็นผู้จัดการทดสอบ ในวันที่ 18-20 สิงหาคม 2558 ณ เมืองมะละกา ประเทศมาเลเซีย