คณะทำงานสนับสนุนแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด หรือ สอจร. ศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย มูลนิธิไทยโรดส์ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกับ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 และ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 ได้ร่วมกันเดินทางไปศึกษาติดตามความก้าวหน้าในการทำงานด้านความปลอดภัยทางถนน ประเทศเวียดนาม

โดยได้เข้าพบกับ Dr. Khuat Viet Hung, Executive Vice Chairman of National Traffic Safety Committee (NTSC) ภายใต้กระทรวงคมนาคม (Ministry of Transport) และตัวแทนจากหลายหน่วยงาน เช่น ผู้แทนจาก Asia Injury Prevention Foundation (AIP) ผู้แทนจากสำนักงานตำรวจ สื่อมวลชนจากสถานีโทรทัศน์หลัก VTN Good Morning News มีสื่อจากหนังสือพิมพ์ และสื่อของกระทรวงคมนาคม ผู้แทนจากกระทรวงมหาดไทย

นอกจากนี้ยังได้เข้าชมการทำงานของ Directorate For Roads of Vietnam (DRVN) ในโครงการ Driving License System Project และ GPS System for Commercial Fleet Project.