เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา ท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการรณรงค์ “กทม.ปลอดเหตุ ทั่วประเทศปลอดภัย พร้อมใจใส่หมวกกันน็อค” พร้อมร่วมนำขบวนกลุ่มจักรยานยนต์ (มอเตอร์ไซค์รับจ้าง และไรเดอร์เดลิเวอรี่) สวมหมวกกันน็อค ณ บริเวณลานคนเมือง หน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

โดยการนี้ กรุงเทพมหานคร ร่วมกับโรตารี รวมทั้งผนึกภาคีเครือข่าย โดยมี นายวิรุณ บุญนุช ประธานโครงการถนนปลอดเหตุชีวิตปลอดภัย นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานกรรมการคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน วุฒิสภา ผู้บริหารยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การอนามัยโลก ด้านความปลอดภัยทางถนน สมาชิกสโมสรโรตารี ภาคีเครือข่าย และหน่วยงานเกี่ยวข้องร่วมกิจกรรม

นายชัชชาติ กล่าววว่า กทม.ขอบคุณโรตารีที่รณรงค์เรื่องนี้มาตั้งแต่แรก เป็นเรื่องจิตสำนึกที่ต้องรณรงค์ควบคู่กันไป กทม.เองเริ่มมาตั้งแต่ปีที่แล้วที่ได้แจกหมวกกันน็อค 1.2 แสนใบให้นักเรียน กทม. ได้ผลดีในการให้เด็กใส่หมวกกันน็อคมาโรงเรียน โรตารีมีเป้าหมายชัดเจนในการลดอุบัติเหตุเสียชีวิตบนถนนลงให้เหลือปีละ 4,000 คน จากเดิมเกือบ 20,000 คน ซึ่ง 74% จากรถจักรยานยนต์ซึ่ง 90% ไม่สวมหมวกกันน็อค ซึ่งหากเรารณรงค์ในภาพรวมได้ก็จะเป็นสิ่งที่ดี เพราะหมายถึงครอบครัว สังคม และมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วย กทม.ก็เดินหน้าอย่างเข้มแข็งในเรื่องของการปรับปรุงกายภาพให้ดีขึ้น ทั้งทางม้าลาย ถนน การบังคับใช้กฎหมาย และการรณรงค์จิตสำนึกที่ต้องร่วมมือกัน หากทำได้จะเห็นผลเป็นรูปธรรม

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.วิรุณ ประธานโครงการฯ กล่าวว่า จากการเสียชีวิตของแพทย์หญิงด้วยอุบัติเหตุบนทางข้ามเมื่อ 21 มกราคม 2565 ทำให้โรตารีทั่วประเทศทั้ง 4 ภาคได้ร่วมมือกันรณรงค์โครงการ “ถนนปลอดเหตุ ชีวิตปลอดภัย หรือ Safe Roads, Save Lives” เพื่อลดการเสียชีวิต บาดเจ็บ และทุพพลภาพ จากการประเมินของ TDRI ในแต่ละปีประเทศไทยสูญเสียเป็นจำนวนเงินกว่า 5 แสนล้านบาทต่อปี โดยมุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย ให้คนไทยทุกคนมีสติคำนึงถึงความปลอดภัยตลอดเวลาในขณะใช้ถนนหรือขณะขับขี่ยานพาหนะ และได้ร่วมมือภาคส่วนต่างๆ ลงนามบันทึกความเข้าใจกับ คณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนนของวุฒิสภา แผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การอนามัยโลก ด้านความปลอดภัยทางถนนโรตารี และภาคีเครือข่าย สร้างกลไกการทำงานร่วมกันอย่างสอดคล้องต่อเนื่องให้สัมฤทธิ์ผล

นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานกรรมการคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน วุฒิสภา กล่าวว่า ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตบนท้องถนนเฉลี่ยปีละ 20,000 คน ซึ่งประเทศญี่ปุ่น เคยอยู่จุดเดียวกับประเทศไทย แต่สามารถแก้ไขปัญหาโดยทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็ง โดยใช้เวลา 40 ปี ทำให้ปัจจุบันที่ประเทศญี่ปุ่น เหลือผู้เสียชีวิตบนท้องถนนปีละ 3,000 คนเท่านั้น ขณะที่ประเทศไทยแก้ปัญหาลดผู้เสียชีวิตมาต่อเนื่องตลอด 10 ปีที่ผ่านมา แต่ยังไม่สามารถแก้ไขได้ ซึ่งการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจะปล่อยให้หน่วยงานใดแก้ไขปัญหาเพียงลำพังไม่ได้ ดังนั้นทุกหน่วยงานและภาคเครือข่ายต้องร่วมมือเดินหน้าเพื่อลดจำนวนผู้เสียชีวิตให้ได้ตามเป้าหมาย

นพ.วิทยา ชาติบัญชาชัย ประธานแผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด (สอจร.) สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า โรตารีประเทศไทยเป็นองค์กรการกุศล ที่มีภาคีเครือข่ายทั้งในไทยและต่างประเทศ ได้ลงนามความร่วมมือ ร่วมกับคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน วุฒิสภา เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ ที่เกิดอุบัติเหตุมากกว่ายานพาหนะประเภทอื่น เข้าไปทำกับเครือข่ายสถานประกอบการ สร้างมาตรการให้พนักงานใส่หมวกกันน็อค 100% และร่วมกับ กทม. สร้างมาตรการที่มากกว่ารณรงค์ สอจร.เข้าไปหนุนเสริมองค์ความรู้ แนวทางในการทำงาน การประสานเชื่อมต่อ กับส่วนต่างๆ มาตรการขับเคลื่อนโดยใช้ข้อมูลเป็นฐาน ตลอดจนกำกับติดตามที่สามารถใช้ได้จริง

ทั้งนี้ มูลนิธิไทยโรดส์ได้รับเกียรติร่วมจัดแสดงนิทรรศการ เรื่อง พฤติกรรมเสี่ยง “ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ฟู้ดเดลิเวอรี่” ในเขตกรุงเทพมหานคร รวมถึงการประชาสัมพันธ์และแจกเอกสารความรู้ที่เกี่ยวข้องแก่ผู้ขับขี่จักรยานยนต์ ทั้งกลุ่มมอเตอร์ไซค์รับจ้าง และไรเดอร์เดลิเวอรี่ที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้