เมื่อวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา มูลนิธิไทยโรดส์ได้จัดให้มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “แนวทางการประยุกต์ใช้ข้อมูลจากระบบ HAIMS เพื่อยกระดับความปลอดภัยทางถนน” ณ Raweewan Residence โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการพัฒนาระบบข้อมูลเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนให้แก่บุคลากรของกรมทางหลวง กิจกรรมดังกล่าวเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเครือข่ายในด้านการใช้ประโยชน์จากข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน ตามแผนการดำเนินงานหน่วยเฝ้าระวังและสะท้อนสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนน ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

โดยมีบุคลากรจากกรมทางหลวงตอบรับการเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก อาทิ สำนักอำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวง , สำนักงานทางหลวงที่ 1 กรมทางหลวง , สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ) กรมทางหลวง , แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม                กรมทางหลวง , แขวงทางหลวงชัยนาท กรมทางหลวง , แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 กรมทางหลวง , แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 กรมทางหลวง , แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 กรมทางหลวง , แขวงทางหลวงบึงกาฬ กรมทางหลวง , แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ กรมทางหลวง , แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 กรมทางหลวง  และ แขวงทางหลวงอ่างทอง กรมทางหลวง

กิจกรรมการสัมมนาฯ ที่น่าสนใจมีดังนี้

วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

 1. สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนในปัจจุบัน วิเคราะห์จากข้อมูล HAIMS
 • สถานการณ์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนทางหลวง

2. เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุจาก HAIMS และรายงานทางสถิติ

 • ตัวแปรข้อมูลในระบบ HAIMS
 • วิเคราะห์ข้อมูล HAIMS เพื่อรายงานสถิติอุบัติเหตุทั่วไป
 • วิเคราะห์ข้อมูล HAIMS เพื่อแสดงปัญหาเฉพาะที่พบบ่อย

3. เทคนิคการใช้ข้อมูล HAIMS ที่มีระบบพิกัดในการ Plot ตำแหน่งอุบัติเหตุ

4. การวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุจากระบบ HAIMS เพื่อนำมาใช้ในการแก้ไขจุดเสี่ยงอันตราย

 • ขั้นตอนการวิเคราะห์จุดเสี่ยงอันตราย จากข้อมูลอุบัติเหตุ

Workshop and Homework

 • รายงานสถานการณ์อุบัติเหตุของพื้นที่ที่รับผิดชอบ
 • วิเคราะห์อุบัติเหตุในประเด็นที่สำคัญในพื้นที่
 • วิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุจากระบบ HAIMS เพื่อปรับปรุงและแก้ไขจุดเสี่ยงอันตาย

วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

1.นำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุจากระบบ HAIMS

 • ผู้เข้ารับการอบรมนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามโจทย์ที่ได้รับ

2.วิธีประเมินผลมาตรการทางด้านวิศวกรรมจากข้อมูลอุบัติเหตุจากระบบ HAIMS

 • Before-After Study

3.เปิดเวที ถาม-ตอบ พร้อมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น