ด้วยมูลนิธิไทยโรดส์ ร่วมกับ แผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรในระดับจังหวัด (สอจร.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ดำเนินงานขับเคลื่อนแผนงานมาตรการองค์กร เพื่อผลักดันให้ทุกองค์กรหันมาให้ความสำคัญกับการดูแลเจ้าหน้าที่ พนักงาน และลูกจ้างในหน่วยงานของตนเอง โดยมุ่งเน้นการลดพฤติกรรมเสี่ยงจากการใช้รถใช้ถนน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยจากอุบัติเหตุทางถนน มูลนิธิไทยโรดส์จึงจัดให้มีการฝึกอบรมการสนับสนุนองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนน เพื่อเสริมพลังการขับเคลื่อนงานมาตรการองค์กร ต่อเนื่องเป็นรุ่นที่ 4 ขึ้นระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา ณ Raweewan Residenc โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมศักยภาพของภาคีเครือข่ายและ      เจ้าหน้าที่ของสถานประกอบการหรือองค์กรภาคเอกชนให้มีทักษะความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดการความปลอดภัยทางถนน อันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนแผนงานมาตรการองค์กร

ทั้งนี้มูลนิธิฯได้รับการตอบรับจากบุคลากรของสถานประกอบการ และบุคลากรจากภาคีเครือข่าย แผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรในระดับจังหวัด (สอจร.) ให้ความสนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

หัวข้อการฝึกอบรมที่น่าสนใจมีดังต่อไปนี้

วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

  • “การสร้างความปลอดภัยทางถนน” โดยการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชน                                                            โดย ดร.ปิยพงษ์  จิวัฒนกุลไพศาล มูลนิธิไทยโรดส์
  • “องค์กรเอกชน” กับ “ความปลอดภัยทางถนน”                                                                                          โดย คุณสุพัตรา  สำราญจิตร์  นักวิชาการอิสระ
  • “เปลี่ยนพฤติกรรม (เสี่ยง) อย่างยั่งยืน”                                                                                                    โดย คุณวีระ  ซื่อสุวรรณ  ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • ความปลอดภัยทางถนน “ใครบ้างที่เกี่ยวข้อง”                                                                                         โดย คุณณัฐพงศ์  บุญตอบ มูลนิธิไทยโรดส์

วันอาทิตย์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

  • “สภาพถนนและความปลอดภัย”                                                                                                            โดย ดร.ปณิธิศร์  เอื้อสุดกิจ กรมทางหลวง
  • “จะสื่อสารยังไง” ให้คนในองค์กรรับรู้และสนใจ                                                                                         โดย ผศ.ดร.มลินี  สมภพเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • มาตรการในองค์กร “สำเร็จหรือไม่” ต้องประเมินผล                                                                                   โดย คุณสโรชพันธุ์  สุภาวรรณ์ ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน

และในช่วงท้ายของกิจกรรมนี้ยังมีการเปิดเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเรื่องของ “ทิศทางการขับเคลื่อนงานมาตรการองค์กร” อีกด้วย